Dječji vrtić osmijeh Dječji vrtić osmijeh

NATJEČAJ ZA SPREMAČICU

Dječji vrtić osmijeh
JELOVNIK

U skladu s preporukama o suvremenoj prehrani u vrtićima kontinuirano vodimo brigu o jelovniku,dnevnom rasporedu obroka, kvaliteti i kvantiteti obroka i surađujemo sa roditeljima.

               

KONTAKTIRAJTE NAS

DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR
 
Tel:/fax: 043/492-123
 
E mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com

NATJEČAJ ZA SPREMAČICU

DJEČJI VRTIĆ „ OSMIJEH“
B.ŠULEKA 10
43 000 BJELOVAR

KLASA:112-01/17-02/08
URBROJ:2013/01-18-01-17-01
Bjelovar,09.11,2017.g.


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Osmijeh“ raspisuje


N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta


1.SPREMAČ/ICA –  1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme
2.SPREMAČICA – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
                     
Uvjeti za radno mjesto spremača /ice su: prema članku 8. Točke 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u
dječjem vrtiću (“Narodne novine”, broj 133/97) – osnovna škola


Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:
1.Životopis
2.Dokaz o završenoj stručnoj spremi (presliku završne svjedodžbe)
3.Dokaz o položenom vozačkom ispitu B-kategorije
4.Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno sve sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
5. Presliku domovnice
6. Presliku rodnog lista
7. Elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a


Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave. Prijave na natječaj u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dostaviti na adresu: Dječji vrtić  „Osmijeh“ Bogoslava Šuleka 10, 43 000 Bjelovar.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Roditelji korisnici Dječjeg vrtića Osmijeh suglasni su s objavom fotografija na internet stranici Dječjeg vrtića Osmijeh. Fotografije su dio pedagoške dokumentacije. Tekstovi i fotografije na stranici www.osmijeh.hr vlasništvo su Dječjeg vrtića Osmijeh i ne smiju se prenositi bez prethodnog odobrenja. Ukoliko želite preuzeti neke sadržaje, molimo, kontaktirajte nas.
Vrtić Bjelovar RSS
Vrtić Bjelovar RSS

Dječji vrtić Osmijeh © Copyright 2010. Sva prava pridržana.

Dizajn i izrada Dizajnerica Web Dizajn | Izrada web stranica | CMS | Hosting | SEO