23. 04. 2024 - 1:38

Dječji vrtić Osmijeh

Bogoslava Šuleka 10

43000 Bjelovar

KLASA: 601-02/24-05/01

URBROJ: 2103-1-18-06-24-01

Bjelovar, 23.04.2024.

 

Temeljem Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Osmijeh“ te u skladu s provedbom Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), na temelju prijedloga upisnog povjerenstva, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Osmijeh“, na sjednici održanoj  22.04.2024. , donosi

ODLUKU O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ/JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

                                                                                                                                            

  POPIS DJECE KOJA SU STEKLA PRAVO NA UPIS U PEDAGOŠKOJ GODINI 2024./2025.

 

            ŠIFRA                          BROJ BODOVA

1.        14707                          DIREKTAN UPIS

2.        14662                         DIREKTAN UPIS

3.        14910                         DIREKTAN UPIS

4.        15056                        DIREKTAN UPIS

5.        14833                        DIREKTAN UPIS

6.        14588                        DIREKTAN UPIS

7.        14554                        DIREKTAN UPIS

8.         14717                       DIREKTAN UPIS

9.         14603                       DIREKTAN UPIS

10.       14376                       DIREKTAN UPIS

11.       14377                      DIREKTAN UPIS

12.       14417                      190

13.       14515                      190

14.       15114                      190

15.       14582                      190

16.       14571                      190

17.       14750                      190

18.       14733                      190

19.       14981                      190

20.       14687                      190

21.       14778                      190

22.       14627                      190

23.       14699                      190

24.       14316                      190

 

 

 

                                                                          

                                                                             Članak 6.

- Raspoloživi kapacitetima Vrtića nakon rezultata upisa

-  Lista čekanja u kojoj su navedeni  slijedeći podaci: redni broj, šifra djeteta te ukupan broj

   bodova.

                                                                          O b r a z l o ž e n j e

 

Dječji vrtić „Osmijeh“je  sukladno  Pravilniku o upisu djece i mjerilima upisa  objavio Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica za pedagošku godinu 2024./2025., a koji  je objavljen u razdoblju od 02. travnja 2024. do  16.travnja 2024.

U otvorenom upisnom roku zaprimljeno je ukupno 320 zahtjeva roditelja/staratelja za upis djece/djeteta u programe ovog dječjeg vrtića.

Nakon provedenog upisnog postupka u programe ovog Vrtića upisana su djeca kako je to riješeno sukladno obavijesti Stručnog povjerenstva.

Točkom II. ove Odluke  naveden  je popis djece za upis  u programima Dječjeg vrtića „Osmijeh“ te trenutno nema slobodnih mjesta.

Korisnici usluga roditelji/staratelji  dužni su  potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Vrtićem , nakon što budu obaviješteni, jer će se u protivnom smatrati da su nakon proteka roka od 8 dana sukladno Pravilnika o upisu  odustali od upisa djeteta u program vrtića ili jaslica.

Roditelj djeteta ima pravo na žalbu za rezultate upisa u roku od petnaest dna  (15) dana od dana objave Odluke o  upisu.

Žalba se  dostavlja u pisanom obliku na adresu Vrtića, Jakova Gotovca 22, Bjelovar.

O žalbi  odlučuje  Upravno vijeće Vrtića koje može:

 • odbaciti žalbu kao nepravodobnu

 • odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi rezultate upisa

 • prihvatiti žalbu i izmijeniti rezultate upisa.

Odgovor na žalbu u pisanom obliku dostavlja se roditelju/skrbniku.

Odluka Upravnog vijeća je konačna.

Nakon donošenja odluke o žalbama, utvrđuju se konačni rezultati upisa.

Izvješće o rezultatima upisa ravnatelj je dužan dostaviti Upravnom vijeću Vrtića koje donosi konačnu Odluku o upisu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Podnositelji zahtjeva  koji nisu zadovoljni ovim Rješenjem imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana, računajući od dana objave rezultata upisa.

Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Osmijeh.

 
 
  Vijesti - Sve