25. 01. 2024 - 1:54

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

BOGOSLAVA ŠULEKA 22

43000 BJELOVAR

 

KLASA: 112-02/24-01/2

URBROJ: 2103-1-18-01-24-01

Bjelovar, 24.01.2024.

 

Na temelju članka 40. i 41, a u svezi s člankom 39. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 127/19 i 151/22), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22 i  članka 29. Statuta  Dječjeg vrtića „Osmijeh“ , Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Osmijeh“, raspisuje

NATJEČAJ

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

NA PUNO RADNO VRIJEME ZA RAD U DJEČJEM VRTIĆU

 

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij ili

d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili

e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima,

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56.  Zakona o predškolskom odgoju

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

 Ravnatelj se imenuje na način i pod uvjetima koje odredi osnivač svojom Odlukom.

Pristupnici/e uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

1. životopis,

2. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,

3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu

4. dokaz o državljanstvu

5. dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis o radno pravnom statusu - ispis iz evidencije

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

6. a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko

djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od dana objave natječaja

b) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni

postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od dana objave natječaja

c) potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju , ne stariju od dana objave natječaja

7. izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona  o predškolskom odgoju i obrazovanju za prijem u radni odnos  te da ne postoje zapreke iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima (vlastoručno potpisana)

8. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj već će se ona ishoditi prije donošenja konačne odluke o sklapanju ugovora o radu.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić  „Osmijeh“ s naznakom "Prijava na natječaj za  ravnatelja/icu".

Natječaj traje od 25.01.2024.g. do 02.02.2024.g.  Rok za dostavu prijava na natječaj je osam  dana od dana objave natječaja na WEB stranici vrtića, zaključno s 02.02.2024

.g.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Pristupnici/e koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.

Pristupnici/e koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17., 98/19. i 84/21.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici/e koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka I. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21 ), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka I. članka 49. Zakona civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama vrtića.

 Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Isprave se dostavljaju u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se, a prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici/e dužni su predočiti originale traženih dokumenata.

 O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće pridržava pravo da ne prihvati niti jednu prijavu ukoliko smatra da niti jedna prijava ne udovoljava uvjetima natječaja.

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci (ime i prezime, mjesto prebivališta i stručna sprema).

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 
 
  Vijesti - Sve