08. 12. 2023 - 1:45

KLASA: 601-02/23-06/01

UR.BR.: 2103-1-18-01-23-01

U Bjelovaru, 04.12.2023.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh na 22. sjednici, održanoj 04.12.2023. donijelo je slijedeću:

                                                       O D L U K U

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE, zamjena za roditeljski dopust te do povratka na rad, na određeno vrijeme, objavljenog dana 13.11. 2023. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnim pločama ove ustanove, isti se poništava.

 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE, određeno radno vrijeme, objavljenog dana 13.11.2023. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnim pločama ove ustanove, isti se poništava.

 

Obavijest o poništenju  natječaja sa sadržajem bit će objavljena na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama ove ustanove.

 

Obavijest o poništenju natječaja bit će dostavljena svim prijavljenim kandidatima putem pošte na adrese navedene u prijavi na natječaj uz povrat priložene dokumentacije.

 

 

Ova odluka je konačna.

 
 
  Vijesti - Sve