21. 03. 2024 - 1:22

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

BOGOSLAVA ŠULEKA 10

43000 BJELOVAR

 

KLASA:601-02/24-05/01

UR.BROJ:2103-1-18-02-24-04

BJELOVAR, 21.03.2024.

 

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 57/22, 101/23) te na temelju članka  5.Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić  “Osmijeh” Upravno vijeće Dječjeg vrtića  “Osmijeh” objavljuje    

 

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“

 

ZA NOVU PEDAGOŠKU 2024./2025. GODINU U REDOVITI 10-SATNI PROGRAM RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Zahtjevi za upis primat će se od  02.04.2024.godine do zaključno  16.04.2024. godine putem

aplikacije  „e-prijave za dječje vrtiće grada Bjelovara“ koja je dostupna OD 02.04.2024. godine na linku:

 

https://eobrasci.bjelovar.hr/App/

 

Zainteresirani roditelji/skrbnici djece pristupaju aplikaciji putem NIAS sustava za građane te je potrebno ispuniti tražene podatke. U slučaju prijave više djece, e-Obrazac se ispunjava za svako dijete posebno. Prikupljeni podaci obrađivat će se isključivo u svrhu prijave za upis djece u jaslice/vrtić.

 

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga  koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara  za djecu koja navršavaju:

za jaslice- (cjelodnevni  10-satni program) jednu godinu života do 31.08. 2024. g.

za vrtić-(cjelodnevni  10-satni program) tri godine života do 31.08.2024.g.

 

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno Pravilniku o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Osmijeh“

Roditelji primljene djece bit će obaviješteni o daljnjem tijeku upisa.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Sve obavijesti i  informacije u svezi prijava mogu se dobiti na telefon 043/232-153  svakog radnog dana u vremenu od 9.00-15.00 sati.

Upisi djece koja imaju prebivalište na području drugih općina, upisati će se na temelju svega navedenog u slučaju da nisu popunjeni svi smještajni kapaciteti s djecom roditelja/skrbnika s područja Grada Bjelovara.

 
 
  Vijesti - Sve