Službenik za informiranje

DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR KLASA: 008-01/14-01/01 URBROJ: 2013/01-18-01-14-01 Bjelovar,10.01.2014.g.      Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (“NN” 25/13)...
 
 

STATUT Dječjeg vrtića „OSMIJEH“

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka  41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13 ), a u svezi  sa člankom 23. Zakona o izmjenama i dopunama...
 
 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Podnositelj zahtjeva:  (ime i prezime, tvrtka, odnosno naziv)  (adresa ,odnosno sjedište)  (telefon; e-mail) ——————————————————————————————————- ...