DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE

(  NN 63/08 90/10) I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (u daljnjem tekstu: Standard) utvrđuju se: – programi s obzirom na trajanje i namjenu, – predškolski odgoj...
 
 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ZA PEDAGOŠKU 2015./2016. GODINU

Cijeli dokument GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ZA PEDAGOŠKU 2015./2016. GODINU pročitajte OVDJE
 
 

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA “OSMIJEH“ ZA PEDAGOŠKU 2015./2016.GODINU

Cijeli dokument KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA“OSMIJEH“ ZA PEDAGOŠKU 2015./2016.GODINU pročitajte OVDJE
 
 

P R A V I L N I K o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4., u svezi s članom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(“narodne novine” broj 10/97., 107/07 i 94/13) i članka 67.Statuta Dječjeg vrtića „Osmijeh““  Upravno vijeće ,...
 
 

Službenik za informiranje

DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR KLASA: 008-01/14-01/01 URBROJ: 2013/01-18-01-14-01 Bjelovar,10.01.2014.g.      Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (“NN” 25/13)...
 
 

STATUT Dječjeg vrtića „OSMIJEH“

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka  41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13 ), a u svezi  sa člankom 23. Zakona o izmjenama i dopunama...
 
 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Podnositelj zahtjeva:  (ime i prezime, tvrtka, odnosno naziv)  (adresa ,odnosno sjedište)  (telefon; e-mail) ——————————————————————————————————- ...