DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA: 008-01/14-01/01
URBROJ: 2013/01-18-01-14-01
Bjelovar,10.01.2014.g.
    
Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (“NN” 25/13) i članaka 76. i 78. Statuta Dječjeg vrtića“OSMIJEH“ravnateljica dana 10.01.2014. godine donosi:
ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje

1.    Marina Hehet Valentić, zaposlena na radnom mjestu odgojiteljice(ujedno osnivač) imenuje se službenicom za informiranje u Dječjem vrtiću „Osmijeh.“

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se do opoziva, a objavit će se
        na web stranici  vrtića  www.djecjivrtic-osmijeh.hr.

                OBRAZLOŽENJE
    
Službenica za informiranje imenuje se radi osiguravanja pristupa informacijama u svezi s obvezama propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.
    
Službenica za informiranje je osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, a obvezna je:
-    rješavati pojedinačne zahtjeve
-    unapređivati način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija  sukladno unutarnjem ustroju vrtića
-    osiguravati neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na informaciju
-    poduzimati potrebne radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informacija
    
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog  zahtjeva službenici za informiranje u vremenu od 8,00 do 15,00 sati svakog radnog dana.

 Usmeni zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacija podnosi se putem telefona na broj : 043/ 492-123 ili se prima na zapisnik u sjedištu Dječjeg vrtića „Osmijeh.“

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama podnosi se na adresu: Dječji vrtić“Osmijeh“ ,Bogoslava Šuleka  10,43000 Bjelovar ili putem e- mail adrese:djecjivrticosmijehbj@gmail.com.
 
    Ova Odluka objavit će se na web stranici Vrtića i dostupna je javnosti u skladu sa člankom 22. Zakona o pravu na pristup informacijama.
                        
                                                         Ravnateljica vrtića
                                                                                            Danijela Kos

 
 
  Zakoni - Sve