Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka  41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13 ), a u svezi  sa člankom 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju  (NN 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Osmijeh”, a nakon predhodne  suglasnosti   osnivača , od  30.09.2013. godine na  sjednici   održanoj 17.10. 2013. donosi

S T A T U T
Dječjeg vrtića „OSMIJEH“

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom  sukladno zakonskim odredbama uređuju se ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme dječjeg vrtića, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja dječjeg vrtića.
Članak 2.

Dječji vrtić “Osmijeh“, (u daljnjem tekstu Dječji vrtić) javna je predškolska
 ustanova koja ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja zdravstvene zaštite,
prehrane i socijalne skrbi djece  rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.
Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.
Na osnovu javnih ovlasti dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:
- upise djece u dječji vrtić i ispise s vođenjem odgovarajuće dokumentacije
- izdavanje potvrda i mišljenja
- upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.
 
Ako dječji vrtić odlučuje o navedenim  poslovima  ili drugim poslovima koje na temelju zakona obavlja na osnovi javnih ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 3.

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Marina Hehet Valentić, odgojitelj predškolske djece, Florijana Andrašeca 10, Bjelovar (u daljnjem testu: Osnivač).


II NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.

Naziv dječjeg vrtića je Dječji vrtić «Osmijeh».
Sjedište dječjeg vrtića je u Bjelovaru, Bogoslava Šuleka 10, 43000 Bjelovar.
Dječji vrtić se upisuje i u evidenciju ustanova koju vodi Ministarstvo nadležno
 za obrazovanje.
Vrtić obavlja djelatnost u sjedištu, kao i u područnom objektu:
-Jakova Gotovca, 22 43000 Bjelovar
 
Članak 5.

Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.
Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjedište dječjeg vrtića ili ako se mijenja odnosno dopunjuje djelatnost vrtića u novim prostorima, odnosno ako se mijenjaju drugi podaci koje osnivački akt sadrži temeljem posebnog zakona, osnivač dječjeg vrtića dužan je izvršiti izmjene osnivačkog akta te podnijeti zahtjev Ministarstvu nadležnom za obrazovanje.

Članak 6.

 Dječji vrtić obvezno ističe natpisnu ploču na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na drugoj zgradi svojeg područnog objekta u kojem obavlja djelatnost.
 Natpisna ploča Dječjeg vrtića sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska« i naziv Dječjeg  vrtića  koji se ističe na zgradi njegovog sjedišta.
U drugoj zgradi  područnog objekata u kojoj obavlja djelatnost natpisna ploča sadrži: Grb Republike Hrvatske, naziv „Republika Hrvatska“te  naziv i sjedište područnog objekta.


III ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 7.

Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa Dječji
vrtić, te poduzima sve radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića sukladno zakonu i ovom
Statutu.
Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.
Ravnatelj  ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u
sudski registar ustanova osim:
- nastupiti kao druga ugovorna strana i s Dječjim vrtićem zaključivati ugovore, u
svoje ime, a za račun osobe ili u ime i za račun drugih osoba,
- zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme, te nabavi
osnovnih sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00
kuna.
Za iznose veće od iznosa navedenog u stavku 4. alineja 2. ovog članka ravnatelj
je ovlašten zaključiti ugovor ako je prethodno o tome donijelo odluku Upravno vijeće.


Članak 8.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Dječji vrtić u pravnom
prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se ureduju
obvezni odnosi.

Članak 9.

U radu i poslovanju dječji vrtić koristi jedan pečat sa grbom Republike Hrvatske
i dva štambilja   četvrtastog oblika, na kojem je ispisan naziv i sjedište dječjeg vrtića .
Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog  je oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan natpis: Republika Hrvatska, naziv i sjedište vrtića, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske.
Pečatom  s grbom Republike Hrvatske se ovjeravaju akti koje donosi vrtić  u okviru javnih ovlasti.
Štambilj je četvrtastog oblika, širine 20 mm i dužine 55 mm i u njemu je upisan puni naziv i sjedište dječjeg vrtića. Štambilj služi za redovito administrativno i financijsko poslovanje - ovjeru akta i isprava u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 10.

U svakodnevnom poslovanju dječji vrtić koristi i štambilje za uredsko poslovanje i evidenciju zaprimljene pošte.
Broj pečata i štambilja, oblik i veličina pečata, zamjena,uporaba, na
im uništenja pe
ata te osobe ovlaštene za rukovanje određuje se  odlukom ravnatelja i posebnim aktom. te osobe ovlaitene za rukovanje odreduje se-odlukom ravnatelja i posebnim aktom.


IV  IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA
      I ODGOVORNOSTI ZA NJEGOVE OBVEZE

Članak 11.

Imovinu Dječjeg vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva.
Imovinom raspolaže Dječji vrtić pod uvjetom i na način propisan zakonom,
drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.
Imovinu Dječjeg vrtića čine zgrade i druge nekretnine te druga sredstva za rad
koja su pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili
pribavljena iz drugih izvora.
Članak 12.

Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužan je upotrebljavati
tu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno zakonu i propisima donesenim
na temelju zakona.
O raspodjeli dobiti  može odlučivati i osnivač sukladno zakonu.

Članak 13.

Za obveze u pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač  solidarno i neograničeno odgovara za obveze Dječjeg vrtića.

Članak 14.

Obilježavanje dana Vrtića određuje se godišnjim planom i programom rada.

V  DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA
Članak 15.

Djelatnost Dječjeg vrtića je odgoj, obrazovanje, zdravstvena zaštita, prehrana i
socijalna skrb djece od navršenih dvanaest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.
Djelatnost iz stavka 1. ovog članka Dječji vrtić ostvaruje na temelju odobrenih
programa.
U dječjem vrtiću ostvaruju se:
– redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
– programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
– programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
– programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
– programi predškole,
– programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.
Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, dječji vrtić može izvoditi programe sukladne odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.
Na programe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka suglasnost daje ministarstvo nadležno za obrazovanje.

                                                                   Članak 16.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića i on je besplatan za korisnike usluga.
Obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje program predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi najbližima njegovom mjestu stanovanja koji provode program predškole za djecu koja ne pohađaju vrtić.
U slučaju da na određenom području nema dječjeg vrtića, odnosno osnovne škole koja provodi program predškole, jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave dužna je osigurati provođenje programa predškole za djecu iz stavka 3. ovoga članka, na način da osigura prijevoz djece do najbližeg dječjeg vrtića ili osnovne škole koja izvodi program predškole, ako se ne radi o udaljenosti većoj od 20 kilometara u odnosu na mjesto stanovanja djeteta.


Članak 17.

Dječji vrtić obavlja djelatnost  ranog i predškolskog odgoja kao javnu službu, a
odgojno obrazovni rad obavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.


Članak 18.

Dječji vrtić može mijenjati djelatnost samo uz suglasnost osnivača.
Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je dječji vrtić osnovan proširuje djelatnost izvođenjem novih programa ili dječji vrtić mijenja program, dječji vrtić obvezan je prije početka izvođenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti  ministarstvu nadležnom za obrazovanje.
Ako se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjene programa  mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak obavljanja djelatnosti, dječji vrtić je dužan prije početka provedbe programa podnijeti zahtjev za izdavanjem rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima.
Nakon pribavljene suglasnosti te nakon izvršnosti rješenja, dječji vrtić može započeti s izvođenjem novih programa odnosno izmijenjenog programa.

Članak 19.

Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada,
koje donosi za svaku pedagošku godinu.
Godišnjim planom i programom rada obuhvaćaju se programi odgojno obrazovnog
rada, programi zdravstvene zaštite djece, prehrane i socijalne skrbi, kao
i drugi programi koje Vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.


Članak 20.

Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića najkasnije
do 30. rujna tekuće godine.
Dječji vrtić dužan je Gradu dostaviti godišnji plan i program rada, te izvješće o
njegovu ostvarivanju.


VI   NACIONALNI  KURIKULUM
     I KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA
 
Članak 21.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje  i kurikuluma dječjeg vrtića.

Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i sadržaje svih aktivnosti i programa, pristupe i načine rada s djecom rane i predškolske dobi, odgojno-obrazovne ciljeve po područjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje.

Nacionalni kurikulum donosi ministar nadležan za obrazovanje.

Kurikulum dječjeg vrtića donosi upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.
 

Dječji vrtić dužan je osigurati upis djece prema planu upisa koji donosi osnivač,
a u skladu s propisanim standardima i normativima Državnog pedagoškog standarda
predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 22.

Dječji vrtić dužan je ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te drugu
evidenciju u skladu sa zakonom.
Članak 23.

Dječji vrtić skrbi o zdravstvenom stanju i prehrani djece za vrijeme boravka
djece u Dječjem vrtiću u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju
zakona.

VI UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 24.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Dječjeg
vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti  ranog i predškolskog odgoja.
Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema
vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u
procesu ranog i  predškolskog odgoja djece, primjereno zadovoljavanju njihovih potreba i
interesa, te rad Dječjeg vrtića kao javne službe.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se
ureduje ustrojstvo, radna mjesta u Dječjem vrtiću i rad Dječjeg vrtića kao javne
službe.

Članak 25.

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića osigurava se ostvarivanje  ranog i predškolskog
odgoja i drugi odgojno-obrazovni  rad, te  ostali poslovi u koje spadaju administrativno-tehnički i pomoćni poslovi.

Članak 26.

U Dječjem vrtiću ustrojava se i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom
raspoređenom u skupine cjelodnevnog boravka, a prema potrebama
mogu se uvesti poludnevni i kraći dnevni boravci, te višednevni boravci djece.
Programi iz stavka 1. ovog članka ustrojavaju se i provode sukladno programskom
usmjerenju odgoja i obrazovanja rane i djece  predškolske dobi.

Članak 27.

U Dječjem vrtiću rad s djecom organizira se u jasličkim i vrtićkim odgojnim
skupinama.
Broj djece u odgojnim skupinama i dob djece u pojedinim odgojnim skupinama te
 normativi neposrednog rada odgajatelja u skupini, ureduju se sukladno osnovama
Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 28.

Odgojno-obrazovni poslovi ostvaruju se u svezi s odgojno-obrazovnim,
zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini
Dječjeg vrtića, radi zadovoljavanja potreba i interesa djece te radi poticanja
i promicanja ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.

Članak 29.

Administrativni – tehnički i pomoćni  poslovi(ostali poslovi)
ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe,
uspostavljanja propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava roditelja i
djece, javnosti rada Dječjeg vrtića, obavljanja računovodstveno-financijskih i drugih
administrativno-stručnih poslova potrebnih za rad i poslovanje Dječjeg vrtića te
ostvarivanje prava i obveza djelatnika Dječjeg vrtića.


Članak 30.

Pomoćnim  poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi
uvjeti za ostvarivanje plana i programa te drugi potrebiti uvjeti za rad i
poslovanje Dječjeg vrtića prema propisanim normativima i standardima rada.

Članak 31.

Tjedno radno vrijeme Dječjeg vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja
djelatnosti  ranog i predškolskog odgoja te zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba, u pravilu pet radnih dana. Rad subotom organizira se prema potrebama korisnika, a u skladu s odlukama Osnivača.
Dnevno radno vrijeme  usklađuje se prema  dobi djece i potrebama zaposlenih roditelja.
Uredovno se vrijeme može preraspodijeliti u okviru 40-satnog radnog tjedna ako se rad
organizira subotom.
Radno vrijeme Dječjeg vrtića za djecu koja su na ostvarivanju programa traje
sukladno vrsti, sadržaju i trajanju programa.

Članak 32.

Dnevni odmor za radnike Dječjeg vrtića organizira se tako da se osigurava
ostvarivanje programa, nadzor nad djecom te omogući kontakt sa strankama.
Uredovno vrijeme za rad sa strankama, posebno s roditeljima djece odnosno
njihovim skrbnicima, određuje se sukladno potrebama djece i njihovih roditelja
odnosno skrbnika, te lokalnim prilikama, tako da se korisnicima i drugim građanima
omogući da i izvan svog radnog vremena mogu obavljati potrebne poslove u Dječjem
vrtiću, odnosno da mogu dovesti i odvesti djecu iz Dječjeg vrtića prema svojim
radnim uvjetima.

Članak 33.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor te uredovno vrijeme
za rad sa strankama, roditeljima odnosno skrbnicima djece te drugim građanima,
utvrđuje se godišnjim planom i programom rada, u skladu s odlukama osnivača i
općim aktima Dječjeg vrtića.
Dječji vrtić je dužan, putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči
Dječjeg vrtića i na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu,
odnosno uredovnom vremenu za rad sa roditeljima odnosno skrbnicima te drugim
strankama.

Članak 34.

Ostvarivanje prava i obveza roditelja odnosno skrbnika djece ureduje se
posebnim pravilnikom u skladu sa zakonom, propisima donesenim na temelju
 zakona i ovim Statutom.


VII UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM
Članak 35.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima pet (5) članova:
- jedan (1)član  upravnog vijeća bira se iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg
vrtića,
- tri (3)člana imenuje Osnivač
- jednog (1) člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Dječjeg
vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine i oni ponovno mogu biti imenovani odnosno birani, a najviše dva puta.

Članak 36.

Odgojitelj i stručni suradnici biraju jednog člana Upravnog vijeća na sjednici
Odgojiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Svaki član Odgojiteljskog vijeća može predlagati ili biti predložen za člana
Upravnog vijeća.

Članak 37.

Za provedbu izbora Odgojiteljsko vijeće osniva izborno povjerenstvo koje ima
predsjednika i dva člana.


Članak 38.

Izborno povjerenstvo na temelju podataka iz kandidacijske liste sastavlja
izbornu listu.
U izbornoj listi kandidati se navode abecednim redom.

Članak 39.

Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina
članova odgojiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 40.

Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo sastavlja listu s imenima
kandidata prema broju dobivenih glasova.
S listom iz stavka 1. ovog članka izborno povjerenstvo neposredno upoznaje
odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće odbit će listu ako osnovano posumnja da je tijekom
izbora bilo povrede postupaka ili propusta izbornog povjerenstva.
Kada odgojiteljsko vijeće listu prihvati, proglašava se član Upravnog vijeća.
Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova
od prisutnih članova odgojiteljskog vijeća.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti  broj glasova, glasovanje se za te
kandidate ponavlja.
Članak 41.

Prihvaćena lista s imenima kandidata prema broju dobivenih glasova
objavljuje se na oglasnoj ploči Vrtića.
Članak 42.

Članove Upravnog vijeća koje imenuje osnivač iz reda javnih djelatnika, biraju
se na način propisan od strane osnivača.
Članak 43.

Člana Upravnog vijeća – predstavnika roditelja – korisnika usluga Dječjeg
vrtića, biraju roditelji na sastanku roditelja. Svaki roditelj može predložiti i biti
predložen za člana Upravnog vijeća, odnosno istaknuti svoju kandidaturu.
O predloženim kandidatima glasuje se javno  dizanjem ruku.
Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova
nazočnih roditelja.
Izbori su pravovaljani ako je sastanku nazočno najmanje 20% roditelja.
Sastanak roditelja saziva i njime rukovodi ravnatelj, o čemu se  vodi zapisnik.


Članak 44.

Izbori za članove Upravnog vijeća moraju se održati najmanje 15 dana prije isteka
mandata članova Upravnog vijeća.
Nakon izbora članova Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika
Dječjeg vrtića te određivanja predstavnika osnivača i roditelja korisnika usluga Dječjeg
vrtića, saziva se prva  konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća.
Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva ravnatelj.
Na prvoj sjednici verificiraju se mandati izabranih odnosno imenovanih
članova Upravnog vijeća.
Na prvoj sjednici Upravnog vijeća bira se predsjednik Upravnog vijeća i njegov zamjenik.

Članak 45.

Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi  javnim glasovanjem na vrijeme od
četiri godine.  Za predsjednika može ponovno biti imenovana ista osoba.
Za predsjednika može biti izabran svaki član Upravnog vijeća.

Članak 46.

Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva te vodi sjednice vijeća.
U slučaju kad je predsjednik Upravnog vijeća spriječen, pripremu i vođenje
obavlja član vijeća kojega je za to pismeno ovlastio predsjednik.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu vijeća i na pismeni zahtjev trećine
članova vijeća.
Članak 47.

U p r a v n o  v i j e ć e

1. Donosi na prijedlog ravnatelja:
- Statut uz suglasnost osnivača,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, uz suglasnost
  osnivača,
- Godišnji plan i program rada ,
- Kurikulum dječjeg vrtića
- Financijski plan  i financijsko izvješće,
- Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno zakonu.

2. Odlučuje uz suglasnost Grada

- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine pojedinačne vrijednosti
koja prelazi 70.000,00 kuna,
- o raspodjeli dobiti u skladu s odlukama osnivača,
- promjeni djelatnosti Dječjeg vrtića,
- o davanju u zakup objekta i prostora Dječjeg vrtića ili mijenjanju namjene objekta
  i prostora,
- o upisu djece u vrtić i o mjerilima upisa.

3. Predlaže i podnosi  osnivaču:
- promjenu naziva i sjedišta Dječjeg vrtića,
- statusne promjene,
- prijedlog za imenovanje i razrješenje ravnatelja,
- izvješće i program rada Dječjeg vrtića.

4. Razmatra:

- predstavke i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad Dječjeg vrtića.

5. Predlaže ravnatelju:

- mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Dječjeg vrtića,
- osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.
Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom,
ovim Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

Članak 48.

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna
najmanje polovica članova, a za prijedlog imenovanja i razrješenja ravnatelja
i za donošenje Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića, te Godišnjeg plana i programa rada  i Kurikuluma Dječjeg vrtića sjednici mora biti nazočno najmanje dvije trećine članova.
Upravno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova.
Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

Članak 49.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Dječjeg
vrtića.
Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozovu
predsjednik vijeća i ravnatelj Dječjeg vrtića, ili se pozovu prema zaključku
Upravnog vijeća.

Članak 50.

Članu Upravnog vijeća prestaje dužnost ako:
- sam zatraži razrješenje,
- ne ispunjava dužnosti člana odnosno predsjednika,
- svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša,
- izgubi pravo na obavljanje dužnosti,
Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog
vijeća pokreće vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo.
Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo odnosno imenovalo člana
Upravnog vijeća.
U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća novi član imenuje se u roku 30
dana i na vremensko razdoblje koje je prestalo u mandatu članu Upravnog
vijeća koji je razriješen.
Članak 51.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu u skladu s
odlukom osnivača.

Članak 52.

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja
Upravnog vijeća pobliže se određuje Poslovnikom.


VII RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA
Članak 53.

 Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj vrtića .
 Ravnatelj obavlja poslove utvrdene Zakonom, aktima donesenima na temelju Zakona ,i ovim    Statutom, a naro
ito:
organizira i vodi rad i poslovanje dječjeg vrtića,
predstavlja i zastupa dječji vrtić,
poduzima pravne mjere u ime i za račun dječjeg vrtića u granicama svojih ovlasti,
odgovara za zakonitost rada dječjeg vrtića,
odgovara za financijsko poslovanje dječjeg vrtića,
predlaže godišnji plan i program i kurikulum dječjeg vrtića
poduzima mjere neophodne za izvršavanje godišnjeg plana i programa rada i kurikuluma dječjeg vrtića
nadzire primjenu zakona i općih akata,
provodi odluke upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća, Osnivača, državnih i drugih nadležnih tijela i ustanova,
donosi odluke u svezi s radom i poslovanjem dječjeg vrtića u granicama svojih ovlasti
donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do 60 dana i sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme bez objavljivanja natječaja u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju,
predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sklapa ugovore o radu i otkazuje ugovore o radu za sve radnike,
potpisuje ugovore o radu i druge akte dječjeg vrtića za koje je ovlašten
podnosi izvješća o radu i poslovanju upravnom vijeću, osnivaču i drugim nadležnim tijelima
predlaže Upravnom vijeću unutarnje ustrojstvo dječjeg vrtića
organizira rad i raspored radnika
odobrava službena putovanja i druge opravdane izostanke s rada
osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu dječjeg vrtića
odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina  i druge pokretne imovine do 20.000,00 kn.

Članak 54.

Za ravnatelja vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili
stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač Dječjeg vrtića na prijedlog Upravnog vijeća.
Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.
Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Članak 55.

Natječaj za ravnatelja raspisuje i provodi Upravno vijeće.
Natječaj se raspisuje dva mjeseca prije isteka mandata na koji je ravnatelj imenovan.
Natječaj traje 8 dana, a objavljuje se u javnom glasilu.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na
koje se imenuje, rok za prijave i rok u kojem će kandidati biti izvješteni o izboru
 (a koji nije duži od 45 dana od dana isteka roka za primanje prijava).

U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na
koje se imenuje, rok za prijave i rok u kojem će kandidati biti izvješteni o izboru
 (a koji nije duži od 45 dana od dana isteka roka za primanje prijava).

Članak 56.

Nakon isteka roka za podnošenje prijave na natječaj Upravno vijeće  utvrdit će prijedlog
za imenovanje ravnatelja i dostaviti ga s potrebnom dokumentacijom osnivaču.
Upravno vijeće utvrđuje prijedlog imenovanja ravnatelja natpolovičnom
većinom glasova, te isti upućuje osnivaču na donošenje odluke o imenovanju.
Svoj prijedlog o imenovanju ravnatelja Upravno vijeće treba obrazložiti.
S imenovanim ravnateljem sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme na način i pod
uvjetima koje odredi osnivač.

Članak 57.

Upravno vijeće,  dužno je u roku određenom u natječaju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o izboru zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Nezadovoljni kandidat za izbor ravnatelja svoje pravo može ostvariti tužbom kod Općinskog suda.
 Članak 58.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude
izabran, natječaj će se ponoviti.
Do imenovanja ravnatelja Dječjeg vrtića na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja Vrtića,  ali najduže do godinu dana.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja dječjeg vrtića.
Članak 59.

Ako ravnatelj ne ispunjava zakonom utvrđene obveze, Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća ilitijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu.
Ravnatelj ustanove može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u slijedećim slučajevima:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima vrtića, ili neosnovano ne
izvršava odluke organa vrtića ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči  vrtiću  veću štetu ili
ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti vrtića.
Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o
razlozima za razrješenje.
U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a vrtić je
dužan raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.
                                               
Članak  60.

Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom članka 44.stavka 2.  Zakona o ustanovama.
Tužba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom Sudu u roku od trideset dana od dana primitka odluke o razrješenju.
                                                                                                                
Članak 61.

Ravnatelja vrtića u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba iz reda članova  odgojiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1. ovog članka određuje  pisanom odlukom Upravno vijeće, a najkasnije u roku od tri (3) dana od dana spriječenosti ravnatelja.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgoditi do ravnateljeva povratka.


IX STRUČNO TIJELO DJEČJEG VRTIĆA- ODGOJITELJSKO VIJEĆE

Članak 62.

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni
djelatnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja.
Odgojiteljsko vijeće:
- sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića,
- prati njegovo ostvarivanje,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada,
- promiče i potiče stručni rad,
- predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala
- te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i općim aktima Dječjeg vrtića.
Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj ili osoba ovlaštena s njegove
strane.
Članak 63.

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama koje su obavezne za sve njegove
članove. Sjednice odgojiteljskog vijeća  saziva ravnatelj.
Sjednice se održavaju prema potrebi, a ne manje od 4 puta tijekom pedagoške
godine . Sjednice se moraju obavezno održati na početku i na kraju pedagoške
godine.
Odluke  na sjednicama se donose javnim glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja
članova Vijeća.
Na sjednicama se vodi zapisnik.  Zapisnik potpisuje ravnatelj i zapisničar.
Rad odgojiteljskog vijeća pobliže se određuje Poslovnikom.

X RODITELJI – SKRBNICI DJECE
Članak 64.

Glede što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva  ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,
Dječji vrtić surađuje s roditeljima odnosno skrbnicima djece korisnika usluga.
Suradnja s roditeljima ili skrbnicima ostvaruje se na individualnim  razgovorima,
roditeljskim sastancima i na drugi pogodan način.
Roditelji su odgovorni za praćenje rada i napredovanja djece i o svim uočenim
problemima dužni su pravodobno izvijestiti Vrtić.
Međusobna prava i obaveze Dječji vrtić ureduje posebnim Pravilnikom.


XI FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 65.

Osnivač Dječjeg vrtića dužan je osigurati sredstva za osnivanje i rad.
Dječji vrtić naplaćuje usluge od roditelja, odnosno skrbnika djece sukladno
mjerilima propisanim od strane Osnivača.
Financijsko poslovanje Dječjeg vrtića odvija se prema zakonu i propisima
donesenim na temelju zakona.

Članak 66.

Za svaku godinu Dječji vrtić  donosi Financijski plan i financijsko izvješće, te
iste dostavlja Osnivaču.


XII  OPĆI I POJEDINAČNI  AKTI  
Članak 67.
               -   Statut
               -   Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića
               -   Pravilnik o radu
                  -    Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanju prava i  obveza korisnika usluga
                  -    Pravilnik o zaštiti od požara
                  -    Pravilnik o zaštiti na radu
                  -    Poslovnik o radu Upravnog
                  -    Poslovnik o radu  Odgojiteljskog vijeća
                  -    Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
                  -    Pravilnik o kućnom redu
                  -    Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda
                       za zdravlje
   Druge opće akte sukladno zakonu i ovom Statutu, odnosno potrebama dječjeg vrtića.


Članak 68.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči
Dječjeg vrtića, ako nije drugačije propisano  zakonom ili općim aktom.
                                                                                   
Članak 69.

Inicijativu za donošenje općih akata ,njihovih izmjena i dopuna može dati
 svaki radnik Vrtića.
Autentično tumačenje općih akata daje Upravno vijeće.
Opće akte potpisuje predsjednik Upravnog vijeća.
                                                                             
Članak 70.

Pojedinačne akte donosi Upravno vijeće i ravnatelj.
U pojedinačne akte spadaju odluke kojima se uređuju pojedina prava i
interesi radnika i korisnika usluga.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja.
                                                                                

Članak 71.

Na sjednicama Upravnog i odgojiteljskog vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnikom se potvrđuje oblik i sadržaj rada navedenih tijela.
Zapisnik sadrži temeljne podatke o radu tijela na sjednici.
U zapisniku se mora utvrditi :
datum održavanja sjednice,
mjesto održavanja sjednice,
broj članova tijela i drugih nazočnih na sjednici (utvrditi kvorum),
broj nenazočnih članova,
dnevni red,
odluke i zaključke koji su doneseni,
broj članova koji su glasovali za odluku,
broj članova koji su protiv donesene odluke,
broj suzdržanih  članova,
Zapisnik mora biti jasan, potpun i istinit. Mora točno izražavati tijek rada i bit odluka,
odnosno stavova sa sjednice.


XIII  RADNICI DJEČJEG VRTIĆA

Članak 72.

1. Odgojno obrazovni radnici i ostali radnici

U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnici te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.
 Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka, u dječjim vrtićima rade i druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove (u daljnjem tekstu: ostali radnici).
 Odgojno-obrazovni radnici u dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.
 Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika te razinu i vrstu obrazovanja ostalih radnika u dječjem vrtiću pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrazovanje.
                                                                          
                                                                               Članak 73.
2. Zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću

         Radni odnos u dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja.
 Odluku o objavi natječaja donosi upravno vijeće.
 Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića, a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez natječaja:
– kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana,
– kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana.
 Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. ovoga Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.
        S osobom iz stavka 5. ovoga članka sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme, do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.
      Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa donosi upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.
 Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu, o zasnivanju radnog odnosa odlučuje ravnatelj.
                                                                       
                                                                             Članak 74.
 
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora (neovisno o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna) za neko od kaznenih djela počinjenih s namjerom protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, krivotvorenja, te bilo koje drugo kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta ili korištenjem djeteta ili maloljetne osobe, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
      Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. ovoga članka.
      Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od prekršajnih djela za nasilničko ponašanje, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
     Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u stavku 3. ovoga članka.
     Ako osoba u radnom odnosu u dječjem vrtiću bude pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, dječji vrtić kao poslodavac otkazat će ugovor o radu bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka izvanrednim otkazom ugovora o radu, u roku od 15 dana od dana saznanja za pravomoćnu osudu, a nakon isteka tog roka redovitim otkazom ugovora o radu uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika, u kojem će slučaju poslodavac, istodobno uz otkazivanje ugovora o radu, od radnika zahtijevati da odmah prestane raditi tijekom otkaznog roka.
        Ako dječji vrtić kao poslodavac sazna da je protiv osobe u radnom odnosu u dječjem vrtiću pokrenut i vodi se kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, udaljit će osobu od obavljanja poslova do obustave kaznenog, odnosno prekršajnog postupka, odnosno najduže do pravomoćnosti sudske presude, uz pravo na naknadu plaće u visini dvije trećine prosječne mjesečne plaće koju je osoba ostvarila u tri mjeseca prije udaljenja od obavljanja poslova.
       Ako je pravomoćnim rješenjem obustavljen kazneni, odnosno prekršajni postupak pokrenut protiv radnika ili je pravomoćnom presudom radnik oslobođen odgovornosti, radniku će se vratiti obustavljeni dio plaće od prvog dana udaljenja.
      Osoba koja je pravomoćno osuđena, odnosno protiv koje je pokrenut kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, ne može obavljati poslove u dječjem vrtiću niti kao vanjski suradnik dječjeg vrtića.
      U dječjem vrtiću ne mogu raditi ni osobe kojima je izrečena zabrana rada ili im je prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece.
     Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu.


XIV SINDIKAT I RADNIČKO VIJEĆE

Članak 75.

Utemeljenje radničkog vijeća i sindikata u Vrtiću je slobodno.

XV  JAVNOST RADA
Članak 76.

Rad Dječjeg vrtića je javan.
Objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Dječjeg  vrtića kao javne službe  na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, kao i davanje informacija u sredstvima javnog priopćavanja, upoznaje se javnost odnosno roditelji, skrbnici, građani i druge pravne osobe s organizacijom rada Dječjeg vrtića, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Dječjeg vrtića, te radom Dječjeg vrtića kao javne ustanove.
Dječji vrtić obvezan je omogućiti pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i to :
   1.  pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način,
   odnosno na internetskim stranicama  ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih
   dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,
   2. davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
   3. neposrednim davanjem informacije,
   4. davanjem informacije pisanim putem,
   5. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
   6. dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
   7. na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Članak 77.
Dječji vrtić je dužan dati svakom korisniku na njegov zahtjev obavijest o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, te davati  potrebne podatke i upute u primjerenom roku, sredstvima javnog priopćavanja, a na njihov zahtjev davati informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju. Dječji vrtić će uskratiti davanje informacija odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona zakonom ili Statutom određena kao službena, poslovna, znanstvena ili umjetnička tajna te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba.
Članak 78.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Dječjeg vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj  ili radnik  Dječjeg vrtića kojeg on ovlasti.


XVI  PROFESIONALNA I POSLOVNA TAJNA

Članak 79.

Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatnici
Dječjeg vrtića i po prestanku radnog odnosa.
U navedene podatke ubrajaju se tako proglašeni dokumenti od strane
ravnatelja ili nadležnih tijela, mjere u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, podatci
koji se odnose na obranu, fizičku i tehničku zaštitu djelatnika i imovine Dječjeg
vrtića.
Profesionalnom tajnom smatra se sve što djelatnici Vrtića saznaju o djeci,
roditeljima odnosno skrbnicima, a čije bi iznošenje štetilo istima.
Povrede poslovne i profesionalne tajne predstavljaju teže povrede radne
obveze.

XVII  NADZOR
Članak 80.

Nadzor nad provedbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  i propisa
donesenih na temelju tog zakona obavlja Ministarstvo nadležno za obrazovanje.
Inspekcijski nadzor provodi prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim
zakonom.
Stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojitelja i stručnih suradnika provode
u granicama djelokruga Ministarstva nadležnog za obrazovanje, stručno-pedagoški
nadzornici i druge stručne osobe koje ovlasti ministar nadležan za obrazovanje.
Zdravstveno-inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršenjem Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju, u dijelu koji se odnosi na prehranu djece, obavlja
Ministarstvo nadležno za zdravstvo – sanitarna inspekcija.
Nadzor nad stručnim radom u primjeni Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju, u dijelu koji se odnosi na socijalnu skrb djece organizira i provodi
Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb.


XVIII  ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 81.

Dječji vrtić u odgojno obrazovnom programu naročito pozornost posvećuje
odgoju djece glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.
Program o provedbi zaštite okoliša sastavni je dio godišnjeg plana i programa
rada.

XIX  ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 82.

Ovaj Statut donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz prethodnu suglasnost osnivača
Osnivač  je  dao suglasnost 30.09.2013. godine.

Članak 83.

Dječji vrtić je dužan donijeti opće akte  u roku od 90  dana od dana donošenja Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13).

                                                                                                                                         PREDSJEDNIK
                                                                                                                                    UPRAVNOG VIJEĆA
                                                                                                                                      Daniela Binički
                                                                                                                           ____________________________

                                          
Članak 84.                                     

Ovaj   Statut  stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića
 „Osmijeh.“
Statut je objavljen na oglasnoj ploči dana  17.10.2013. godine, te je stupio na snagu
dana  25. 10. 2013. godine, osim odredbi članka 16. koje stupaju  na snagu 31.08.2014.


Članak 85.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Dječjeg vrtića „Osmijeh“ od  
22.01.2010. godine.


                                                                                                                                
URBROJ:06/5   R
Bjelovar,  17.10.2013.g.                                                                                                          

 
 
  Zakoni - Sve