Podnositelj zahtjeva: 
(ime i prezime, tvrtka, odnosno naziv) 
(adresa ,odnosno sjedište) 
(telefon; e-mail)

——————————————————————————————————- 
(naziv tijela javne vlasti)

——————————————————————————————————- 
(sjedište tijela javne vlasti)

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

 


Podaci koji su važni za prepoznavanje informacije: __________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


1. neposredno pružanje informacije 
2. uvid u dokumente i pravljenje preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, 
3. dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju, 
4. na drugi način

Način na koji želim pristupiti informaciji: 
(zaokružite:)

________________________________
(vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

 

U _________________, dana __________20___ godine


Napomena: Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije

 
 
  Zakoni - Sve