Upravno vijeće dječjeg vrtića Osmijeh   na svojoj sjednici održanoj 18.05.2020. godine utvrdilo je pročišćeni tekst Statuta dječjeg vritća Osmijeh koji obuhvaća Statut BROJ 06/5 od 25.10.2013. godine donjetog uz prethodnu suglasnost osnivača od 30.09.2013., Odluku o izmjeni i dopuni Statuta  Dječjeg vrtića Osmijeh, KLASA: 601-02/20-06/4, R.BROJ:2103/01-18-02-20-02   od 08.04.2020., u kojoj je naznačeno vrijeme stupanja na snagu, donosi

S T A T U T

(pročišćeni tekst)

Dječjeg vrtića „OSMIJEH“

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom  sukladno zakonskim odredbama uređuju se ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme dječjeg vrtića, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja dječjeg vrtića.

 

Članak 2.

Dječji vrtić “Osmijeh“, (u daljnjem tekstu Dječji vrtić) javna je predškolska  ustanova koja ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece  rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Na osnovu javnih ovlasti dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:

- upise djece u dječji vrtić i ispise s vođenjem odgovarajuće dokumentacije

- izdavanje potvrda i mišljenja

- upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

Ako dječji vrtić odlučuje o navedenim  poslovima  ili drugim poslovima koje na temelju zakona obavlja na osnovi javnih ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

 

Članak 3.

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Marina Hehet Valentić, odgojitelj predškolske djece, Florijana Andrašeca 10, Bjelovar (u daljnjem testu: Osnivač).

 

II NAZIV I SJEDIŠTE

 

Članak 4.

Naziv dječjeg vrtića je Dječji vrtić «Osmijeh».

Sjedište dječjeg vrtića je u Bjelovaru, Bogoslava Šuleka 10, 43000 Bjelovar.

Dječji vrtić se upisuje i u evidenciju ustanova koju vodi Ministarstvo nadležno

 za obrazovanje.

Vrtić obavlja djelatnost u sjedištu, kao i u područnom objektu:

-Jakova Gotovca, 22 43000 Bjelovar

 

Članak 5.

Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjedište dječjeg vrtića ili ako se mijenja odnosno dopunjuje djelatnost vrtića u novim prostorima, odnosno ako se mijenjaju drugi podaci koje osnivački akt sadrži temeljem posebnog zakona, osnivač dječjeg vrtića dužan je izvršiti izmjene osnivačkog akta te podnijeti zahtjev Ministarstvu nadležnom za obrazovanje.

 

Članak 6.

 Dječji vrtić obvezno ističe natpisnu ploču na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na drugoj zgradi svojeg područnog objekta u kojem obavlja djelatnost.

 Natpisna ploča Dječjeg vrtića sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska« i naziv Dječjeg  vrtića  koji se ističe na zgradi njegovog sjedišta.

U drugoj zgradi  područnog objekata u kojoj obavlja djelatnost natpisna ploča sadrži: Grb Republike Hrvatske, naziv „Republika Hrvatska“te  naziv i sjedište područnog objekta.

 

III ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

Članak 7.

Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa Dječji vrtić, te poduzima sve radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića sukladno zakonu i ovom

Statutu.

Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.

Ravnatelj  ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u

sudski registar ustanova osim:

- nastupiti kao druga ugovorna strana i s Dječjim vrtićem zaključivati ugovore, u

svoje ime, a za račun osobe ili u ime i za račun drugih osoba,

- zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kuna.

Za iznose veće od iznosa navedenog u stavku 4. alineja 2. ovog članka ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovor ako je prethodno o tome donijelo odluku Upravno vijeće.

 

Članak 8.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Dječji vrtić u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

 

Članak 9.

U radu i poslovanju dječji vrtić koristi jedan pečat sa grbom Republike Hrvatske

i dva štambilja   četvrtastog oblika, na kojem je ispisan naziv i sjedište dječjeg vrtića .

Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog  je oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan natpis: Republika Hrvatska, naziv i sjedište vrtića, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske.

Pečatom  s grbom Republike Hrvatske se ovjeravaju akti koje donosi vrtić  u okviru javnih ovlasti.

Štambilj je četvrtastog oblika, širine 20 mm i dužine 55 mm i u njemu je upisan puni naziv i sjedište dječjeg vrtića. Štambilj služi za redovito administrativno i financijsko poslovanje - ovjeru akta i isprava u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 10.

U svakodnevnom poslovanju dječji vrtić koristi i štambilje za uredsko poslovanje i evidenciju zaprimljene pošte.

Broj pečata i štambilja, oblik i veličina pečata, zamjena,uporaba, način uništenja pečata te osobe ovlaštene za rukovanje određuje se  odlukom ravnatelja i posebnim aktom. te osobe ovlaštene za rukovanje određuje se odlukom ravnatelja i posebnim aktom.

 

IV  IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA

      I ODGOVORNOSTI ZA NJEGOVE OBVEZE

 

Članak 11.

Imovinu Dječjeg vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva.

Imovinom raspolaže Dječji vrtić pod uvjetom i na način propisan zakonom,

drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

Imovinu Dječjeg vrtića čine zgrade i druge nekretnine te druga sredstva za rad

koja su pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.

 

Članak 12.

Ako vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit ostvarena dobit vrtića  može se  upotrijebiti  uz odgovarajuću primjenu propisa o trgovačkim društvima, temeljem odluke osnivača u skladu sa statutom. Nakon što vrtić utvrdi iznos neto dobiti prethodne poslovne godine (nakon oporezivanja), taj iznos spreman je za podjelu  ostvarene dobiti. Odluku o podjeli dobiti donosi osnivač  pri čemu mora postupati sukladno zakonskim propisima.

 

Članak 13.

Za obveze u pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač  solidarno i neograničeno odgovara za obveze Dječjeg vrtića.

 

Članak 14.

Obilježavanje dana Vrtića određuje se godišnjim planom i programom rada.

 

V  DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 15.

Djelatnost Dječjeg vrtića je odgoj, obrazovanje, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb djece od navršenih dvanaest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Djelatnost iz stavka 1. ovog članka Dječji vrtić ostvaruje na temelju odobrenih programa.

U dječjem vrtiću ostvaruju se:
– redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
– programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
– programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
– programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
– programi predškole,
– programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.
Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, dječji vrtić može izvoditi programe sukladne odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.
Na programe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka suglasnost daje ministarstvo nadležno za obrazovanje.

 

 Članak 16.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića i on je besplatan za korisnike usluga.
Obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje program predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi najbližima njegovom mjestu stanovanja koji provode program predškole za djecu koja ne pohađaju vrtić.
U slučaju da na određenom području nema dječjeg vrtića, odnosno osnovne škole koja provodi program predškole, jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave dužna je osigurati provođenje programa predškole za djecu iz stavka 3. ovoga članka, na način da osigura prijevoz djece do najbližeg dječjeg vrtića ili osnovne škole koja izvodi program predškole, ako se ne radi o udaljenosti većoj od 20 kilometara u odnosu na mjesto stanovanja djeteta.
 

Članak 17.

Dječji vrtić obavlja djelatnost  ranog i predškolskog odgoja kao javnu službu, a odgojno obrazovni rad obavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

Članak 18.

Dječji vrtić može mijenjati djelatnost samo uz suglasnost osnivača.

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je dječji vrtić osnovan proširuje djelatnost izvođenjem novih programa ili dječji vrtić mijenja program, dječji vrtić obvezan je prije početka izvođenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti  ministarstvu nadležnom za obrazovanje.
Ako se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjene programa  mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak obavljanja djelatnosti, dječji vrtić je dužan prije početka provedbe programa podnijeti zahtjev za izdavanjem rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima.
Nakon pribavljene suglasnosti te nakon izvršnosti rješenja, dječji vrtić može započeti s izvođenjem novih programa odnosno izmijenjenog programa.

 

Članak 19.

Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada, koje donosi za svaku pedagošku godinu.

Godišnjim planom i programom rada obuhvaćaju se programi odgojno obrazovnog rada, programi zdravstvene zaštite djece, prehrane i socijalne skrbi, kao i drugi programi koje Vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.

 

Članak 20.

Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

Dječji vrtić dužan je Gradu dostaviti godišnji plan i program rada, te izvješće o njegovu ostvarivanju.

 

VI   NACIONALNI  KURIKULUM

     I KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 21.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje  i kurikuluma dječjeg vrtića.
Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i sadržaje svih aktivnosti i programa, pristupe i načine rada s djecom rane i predškolske dobi, odgojno-obrazovne ciljeve po područjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje.
Nacionalni kurikulum donosi ministar nadležan za obrazovanje.
Kurikulum dječjeg vrtića donosi upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

Dječji vrtić dužan je osigurati upis djece prema planu upisa koji donosi osnivač, a u skladu s propisanim standardima i normativima Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Članak 22.

Dječji vrtić dužan je ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te drugu evidenciju u skladu sa zakonom.

 

Članak 23.

Dječji vrtić skrbi o zdravstvenom stanju i prehrani djece za vrijeme boravka djece u Dječjem vrtiću u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

 

VI UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 24.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Dječjeg vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti  ranog i predškolskog odgoja.

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u

procesu ranog i  predškolskog odgoja djece, primjereno zadovoljavanju njihovih potreba i interesa, te rad Dječjeg vrtića kao javne službe.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se ureduje ustrojstvo, radna mjesta u Dječjem vrtiću i rad Dječjeg vrtića kao javne

službe.

 

Članak 25.

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića osigurava se ostvarivanje  ranog i predškolskog

odgoja i drugi odgojno-obrazovni  rad, te  ostali poslovi u koje spadaju administrativno-tehnički i pomoćni poslovi.

 

Članak 26.

U Dječjem vrtiću ustrojava se i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine cjelodnevnog boravka, a prema potrebama

mogu se uvesti poludnevni i kraći dnevni boravci, te višednevni boravci djece.

Programi iz stavka 1. ovog članka ustrojavaju se i provode sukladno programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja rane i djece  predškolske dobi.

 

Članak 27.

U Dječjem vrtiću rad s djecom organizira se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.

Broj djece u odgojnim skupinama i dob djece u pojedinim odgojnim skupinama te  normativi neposrednog rada odgajatelja u skupini, uređuju se sukladno osnovama

Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Članak 28.

Odgojno-obrazovni poslovi ostvaruju se u svezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini

Dječjeg vrtića, radi zadovoljavanja potreba i interesa djece te radi poticanja i promicanja ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.

 

Članak 29.

Administrativni – tehnički i pomoćni  poslovi(ostali poslovi) ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe,

uspostavljanja propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava roditelja i djece, javnosti rada Dječjeg vrtića, obavljanja računovodstveno-financijskih i drugih

administrativno-stručnih poslova potrebnih za rad i poslovanje Dječjeg vrtića te ostvarivanje prava i obveza djelatnika Dječjeg vrtića.

 

Članak 30.

Pomoćnim  poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje plana i programa te drugi potrebiti uvjeti za rad i

poslovanje Dječjeg vrtića prema propisanim normativima i standardima rada.

 

Članak 31.

Tjedno radno vrijeme Dječjeg vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti  ranog i predškolskog odgoja te zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba, u pravilu pet radnih dana. Rad subotom organizira se prema potrebama korisnika, a u skladu s odlukama Osnivača.

Dnevno radno vrijeme  usklađuje se prema  dobi djece i potrebama zaposlenih roditelja.

Uredovno se vrijeme može preraspodijeliti u okviru 40-satnog radnog tjedna ako se rad organizira subotom.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića za djecu koja su na ostvarivanju programa traje sukladno vrsti, sadržaju i trajanju programa.

 

Članak 32.

Dnevni odmor za radnike Dječjeg vrtića organizira se tako da se osigurava ostvarivanje programa, nadzor nad djecom te omogući kontakt sa strankama.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama, posebno s roditeljima djece odnosno njihovim skrbnicima, određuje se sukladno potrebama djece i njihovih roditelja

odnosno skrbnika, te lokalnim prilikama, tako da se korisnicima i drugim građanima omogući da i izvan svog radnog vremena mogu obavljati potrebne poslove u Dječjem

vrtiću, odnosno da mogu dovesti i odvesti djecu iz Dječjeg vrtića prema svojim radnim uvjetima.

 

Članak 33.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor te uredovno vrijeme za rad sa strankama, roditeljima odnosno skrbnicima djece te drugim građanima,

utvrđuje se godišnjim planom i programom rada, u skladu s odlukama osnivača i općim aktima Dječjeg vrtića.

Dječji vrtić je dužan, putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu,

odnosno uredovnom vremenu za rad sa roditeljima odnosno skrbnicima te drugim strankama.

 

Članak 34.

Ostvarivanje prava i obveza roditelja odnosno skrbnika djece ureduje se posebnim pravilnikom u skladu sa zakonom, propisima donesenim na temelju

 zakona i ovim Statutom.

 

VII UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

 

Članak 35.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet (5) članova:

- jedan (1)član  upravnog vijeća bira se iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg

vrtića,

- tri (3)člana imenuje Osnivač

- jednog (1) člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Dječjeg

vrtića.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine i oni ponovno mogu biti imenovani odnosno birani.

 

Članak 36.

Odgojitelj i stručni suradnici biraju jednog člana Upravnog vijeća na sjednici Odgojiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.

Svaki član Odgojiteljskog vijeća može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća.

 

Članak 37.

Za provedbu izbora Odgojiteljsko vijeće osniva izborno povjerenstvo koje ima predsjednika i dva člana.

 

Članak 38.

Izborno povjerenstvo na temelju podataka iz kandidacijske liste sastavlja izbornu listu.

U izbornoj listi kandidati se navode abecednim redom.

 

Članak 39.

Glasovanje je tajno.

Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova odgojiteljskog vijeća.

Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

 

Članak 40.

Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo sastavlja listu s imenima kandidata prema broju dobivenih glasova.

S listom iz stavka 1. ovog članka izborno povjerenstvo neposredno upoznaje odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće odbit će listu ako osnovano posumnja da je tijekom izbora bilo povrede postupaka ili propusta izbornog povjerenstva.

Kada odgojiteljsko vijeće listu prihvati, proglašava se član Upravnog vijeća.

Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova od prisutnih članova odgojiteljskog vijeća.

Ako dva ili više kandidata dobiju isti  broj glasova, glasovanje se za te kandidate ponavlja.

 

Članak 41.

Prihvaćena lista s imenima kandidata prema broju dobivenih glasova objavljuje se na oglasnoj ploči Vrtića.

 

Članak 42.

Članove Upravnog vijeća koje imenuje osnivač iz reda javnih djelatnika, biraju se na način propisan od strane osnivača.

 

Članak 43.

Člana Upravnog vijeća – predstavnika roditelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića, biraju roditelji na sastanku roditelja. Svaki roditelj može predložiti i biti

predložen za člana Upravnog vijeća, odnosno istaknuti svoju kandidaturu.

O predloženim kandidatima glasuje se javno  dizanjem ruku.

Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.

Izbori su pravovaljani ako je sastanku nazočno najmanje 20% roditelja.

Sastanak roditelja saziva i njime rukovodi ravnatelj, o čemu se  vodi zapisnik.

 

Članak 44.

Izbori za članove Upravnog vijeća moraju se održati najmanje 15 dana prije isteka mandata članova Upravnog vijeća.

Nakon izbora članova Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića te određivanja predstavnika osnivača i roditelja korisnika usluga Dječjeg

vrtića, saziva se prva  konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća.

Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva ravnatelj. Na prvoj sjednici verificiraju se mandati izabranih odnosno imenovanih

članova Upravnog vijeća.

Na prvoj sjednici Upravnog vijeća bira se predsjednik Upravnog vijeća i njegov zamjenik.

 

Članak 45.

Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi  javnim glasovanjem na vrijeme odčetiri godine.  Za predsjednika može ponovno biti imenovana ista osoba.

Za predsjednika može biti izabran svaki član Upravnog vijeća.

 

Članak 46.

Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva te vodi sjednice vijeća. U slučaju kad je predsjednik Upravnog vijeća spriječen, pripremu i vođenje

obavlja član vijeća kojega je za to pismeno ovlastio predsjednik.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu vijeća i na pismeni zahtjev trećine članova vijeća.

 

Članak 47.

 

U p r a v n o  v i j e ć e

1. Donosi na prijedlog ravnatelja:

- Statut uz suglasnost osnivača,

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, uz suglasnost

  osnivača,

- Godišnji plan i program rada ,

- Kurikulum dječjeg vrtića

- Financijski plan  i financijsko izvješće,

- Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno zakonu.

 

2. Odlučuje uz suglasnost Osnivača

- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina,

- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine pojedinačne vrijednosti

koja prelazi 70.000,00 kuna,

- o raspodjeli dobiti u skladu s odlukama osnivača,

- promjeni djelatnosti Dječjeg vrtića,

- o davanju u zakup objekta i prostora Dječjeg vrtića ili mijenjanju namjene objekta

  i prostora,

- o upisu djece u vrtić i o mjerilima upisa.

 

3. Predlaže i podnosi  osnivaču:

- promjenu naziva i sjedišta Dječjeg vrtića,

- statusne promjene,

- prijedlog za imenovanje i razrješenje ravnatelja,

- izvješće i program rada Dječjeg vrtića.

 

4. Razmatra:

- predstavke i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad Dječjeg vrtića.

 

5. Predlaže ravnatelju:

- mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Dječjeg vrtića,

- osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom,

ovim Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

 

Članak 48.

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna najmanje polovica članova, a za prijedlog imenovanja i razrješenja ravnatelja

i za donošenje Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, te Godišnjeg plana i programa rada  i Kurikuluma Dječjeg vrtića sjednici mora biti nazočno najmanje dvije trećine članova.

Upravno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova.

Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

 

Članak 49.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Dječjeg vrtića.

Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozovu predsjednik vijeća i ravnatelj Dječjeg vrtića, ili se pozovu prema zaključku Upravnog vijeća.

 

Članak 50.

Članu Upravnog vijeća prestaje dužnost ako:

- sam zatraži razrješenje,

- ne ispunjava dužnosti člana odnosno predsjednika,

- svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša,

- izgubi pravo na obavljanje dužnosti,

Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća pokreće vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo.

Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo odnosno imenovalo člana Upravnog vijeća.

U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća novi član imenuje se u roku 30 dana i na vremensko razdoblje koje je prestalo u mandatu članu Upravnog vijeća koji je razriješen.

 

Članak 51.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu u skladu s odlukom osnivača.

 

Članak 52.

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja

Upravnog vijeća pobliže se određuje Poslovnikom.

 

VII RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 53.

 Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj vrtića .

 Ravnatelj obavlja poslove utvrdene Zakonom, aktima donesenima na temelju Zakona ,i ovim    Statutom, a naročito:

- organizira i vodi rad i poslovanje dječjeg vrtića,

- predstavlja i zastupa dječji vrtić,

- poduzima pravne mjere u ime i za račun dječjeg vrtića u granicama svojih ovlasti,

- odgovara za zakonitost rada dječjeg vrtića,

- odgovara za financijsko poslovanje dječjeg vrtića,

- predlaže godišnji plan i program i kurikulum dječjeg vrtića

- poduzima mjere neophodne za izvršavanje godišnjeg plana i programa rada i kurikuluma dječjeg vrtića

- nadzire primjenu zakona i općih akata,

- provodi odluke upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća, Osnivača, državnih i drugih nadležnih tijela i ustanova,

- donosi odluke u svezi s radom i poslovanjem dječjeg vrtića u granicama svojih ovlasti

- donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do 60 dana i sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme bez objavljivanja natječaja u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju,

- predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa

- sklapa ugovore o radu i otkazuje ugovore o radu za sve radnike,

- potpisuje ugovore o radu i druge akte dječjeg vrtića za koje je ovlašten

- podnosi izvješća o radu i poslovanju upravnom vijeću, osnivaču i drugim nadležnim tijelima

- predlaže Upravnom vijeću unutarnje ustrojstvo dječjeg vrtića

- organizira rad i raspored radnika

- odobrava službena putovanja i druge opravdane izostanke s rada

- osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu dječjeg vrtića

- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina  i druge pokretne imovine do 20.000,00 kn.

 

Članak 54.

Za ravnatelja vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač Dječjeg vrtića na prijedlog Upravnog vijeća.

Ravantelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji  se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića. Ravantelj  može biti imenovan na mandat od 4 godine ili neograničeno do opoziva  o čemu odlučuje osnivač.

Ista osoba može biti ponovno imenovana.

 

Članak 55.

Natječaj za ravnatelja raspisuje i provodi Upravno vijeće.

Natječaj se raspisuje dva mjeseca prije isteka mandata na koji je ravnatelj imenovan.

Natječaj traje 8 dana.

U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na koje se imenuje, rok za prijave i rok u kojem će kandidati biti izvješteni o izboru  (a koji nije duži od 45 dana od dana isteka roka za primanje prijava).

 

Članak 56.

Nakon isteka roka za podnošenje prijave na natječaj Upravno vijeće  utvrdit će prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostaviti ga s potrebnom dokumentacijom osnivaču.

Upravno vijeće utvrđuje prijedlog imenovanja ravnatelja natpolovičnom većinom glasova, te isti upućuje osnivaču na donošenje odluke o imenovanju.

Svoj prijedlog o imenovanju ravnatelja Upravno vijeće treba obrazložiti.

S imenovanim ravnateljem sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme na način i pod uvjetima koje odredi osnivač.

 

Članak 57.

Upravno vijeće,  dužno je u roku određenom u natječaju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o izboru zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

Nezadovoljni kandidat za izbor ravnatelja svoje pravo može ostvariti tužbom kod Općinskog suda.

 

 Članak 58.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja ravnatelja Dječjeg vrtića na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja Vrtića,  ali najduže do godinu dana.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja dječjeg vrtića.

 

Članak 59.

Ako ravnatelj ne ispunjava zakonom utvrđene obveze, Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća ili tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu.

Ravnatelj ustanove može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u slijedećim slučajevima:

1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,

3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima vrtića, ili neosnovano ne izvršava odluke organa vrtića ili postupa protivno njima,

4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči  vrtiću  veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti vrtića.

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a vrtić je dužan raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

                                              

Članak  60.

Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom članka 44.stavka 2.  Zakona o ustanovama.

Tužba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom Sudu u roku od trideset dana od dana primitka odluke o razrješenju.

                                                                                                                

Članak 61.

Ravnatelja vrtića u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba iz reda članova  odgojiteljskog vijeća.

Osobu iz stavka 1. ovog članka određuje  pisanom odlukom Upravno vijeće, a najkasnije u roku od tri (3) dana od dana spriječenosti ravnatelja.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgoditi do ravnateljeva povratka.

 

IX STRUČNO TIJELO DJEČJEG VRTIĆA- ODGOJITELJSKO VIJEĆE

 

Članak 62.

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja.

Odgojiteljsko vijeće:

- sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića,

- prati njegovo ostvarivanje,

- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada,

- promiče i potiče stručni rad,

- predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala

- te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i općim aktima Dječjeg vrtića.

Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj ili osoba ovlaštena s njegove strane.

 

Članak 63.

 

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama koje su obavezne za sve njegove članove. Sjednice odgojiteljskog vijeća  saziva ravnatelj.

Sjednice se održavaju prema potrebi, a ne manje od 4 puta tijekom pedagoške godine . Sjednice se moraju obavezno održati na početku i na kraju pedagoške

godine.

Odluke  na sjednicama se donose javnim glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja članova Vijeća.

Na sjednicama se vodi zapisnik.  Zapisnik potpisuje ravnatelj i zapisničar.

Rad odgojiteljskog vijeća pobliže se određuje Poslovnikom.

 

X RODITELJI – SKRBNICI DJECE

 

Članak 64.

Glede što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva  ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Dječji vrtić surađuje s roditeljima odnosno skrbnicima djece korisnika usluga.

Suradnja s roditeljima ili skrbnicima ostvaruje se na individualnim  razgovorima, roditeljskim sastancima i na drugi pogodan način.

Roditelji su odgovorni za praćenje rada i napredovanja djece i o svim uočenim problemima dužni su pravodobno izvijestiti Vrtić.

Međusobna prava i obaveze Dječji vrtić ureduje posebnim Pravilnikom.

 

XI FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 65.

Osnivač Dječjeg vrtića dužan je osigurati sredstva za osnivanje i rad. Dječji vrtić naplaćuje usluge od roditelja, odnosno skrbnika djece sukladno

mjerilima propisanim od strane Osnivača.

Financijsko poslovanje Dječjeg vrtića odvija se prema zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.

 

Članak 66.

Za svaku godinu Dječji vrtić  donosi Financijski plan i financijsko izvješće, te iste dostavlja Osnivaču.

 

 

XII  OPĆI I POJEDINAČNI  AKTI 

Članak 67.

               -   Statut

               -   Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića

               -   Pravilnik o radu

                  -    Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanju prava i  obveza korisnika usluga

                  -    Pravilnik o zaštiti od požara

                  -    Pravilnik o zaštiti na radu

                  -    Poslovnik o radu Upravnog

                  -    Poslovnik o radu  Odgojiteljskog vijeća

                  -    Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

                  -    Pravilnik o kućnom redu

                  -    Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda

                       za zdravlje

   Druge opće akte sukladno zakonu i ovom Statutu, odnosno potrebama dječjeg vrtića.

 

 

Članak 68.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči

Dječjeg vrtića, ako nije drugačije propisano  zakonom ili općim aktom.

                                                                                  

Članak 69.

Inicijativu za donošenje općih akata ,njihovih izmjena i dopuna može dati  svaki radnik Vrtića.

Autentično tumačenje općih akata daje Upravno vijeće.

Opće akte potpisuje predsjednik Upravnog vijeća.

                                                                            

Članak 70.

Pojedinačne akte donosi Upravno vijeće i ravnatelj.

U pojedinačne akte spadaju odluke kojima se uređuju pojedina prava i interesi radnika i korisnika usluga.

Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja.

                                                                               

Članak 71.

Na sjednicama Upravnog i odgojiteljskog vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnikom se potvrđuje oblik i sadržaj rada navedenih tijela.

Zapisnik sadrži temeljne podatke o radu tijela na sjednici.

U zapisniku se mora utvrditi :

datum održavanja sjednice,

mjesto održavanja sjednice,

broj članova tijela i drugih nazočnih na sjednici (utvrditi kvorum),

broj nenazočnih članova,

dnevni red,

odluke i zaključke koji su doneseni,

broj članova koji su glasovali za odluku,

broj članova koji su protiv donesene odluke,

broj suzdržanih  članova,

Zapisnik mora biti jasan, potpun i istinit. Mora točno izražavati tijek rada i bit odluka, odnosno stavova sa sjednice.

 

 

XIII  RADNICI DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 72.

Odgojno obrazovni radnici i ostali radnici

U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnici te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.
Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka, u dječjim vrtićima rade i druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove (u daljnjem tekstu: ostali radnici).

Odgojno-obrazovni radnici u dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.
Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika te razinu i vrstu obrazovanja ostalih radnika u dječjem vrtiću pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

                                                                        

  Članak 73.

Zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću
Radni odnos u dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja.
Odluku o objavi natječaja donosi upravno vijeće.
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića, a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez natječaja:
– kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana,
– kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana.

 Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. ovoga Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.
S osobom iz stavka 5. ovoga članka sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme, do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.
Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa donosi upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.
Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu, o zasnivanju radnog odnosa odlučuje ravnatelj.

                                                                       

Članak 74.

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora (neovisno o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna) za neko od kaznenih djela počinjenih s namjerom protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, krivotvorenja, te bilo koje drugo kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta ili korištenjem djeteta ili maloljetne osobe, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
      Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. ovoga članka.
      Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od prekršajnih djela za nasilničko ponašanje, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
     Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u stavku 3. ovoga članka.
     Ako osoba u radnom odnosu u dječjem vrtiću bude pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, dječji vrtić kao poslodavac otkazat će ugovor o radu bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka izvanrednim otkazom ugovora o radu, u roku od 15 dana od dana saznanja za pravomoćnu osudu, a nakon isteka tog roka redovitim otkazom ugovora o radu uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika, u kojem će slučaju poslodavac, istodobno uz otkazivanje ugovora o radu, od radnika zahtijevati da odmah prestane raditi tijekom otkaznog roka.
        Ako dječji vrtić kao poslodavac sazna da je protiv osobe u radnom odnosu u dječjem vrtiću pokrenut i vodi se kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, udaljit će osobu od obavljanja poslova do obustave kaznenog, odnosno prekršajnog postupka, odnosno najduže do pravomoćnosti sudske presude, uz pravo na naknadu plaće u visini dvije trećine prosječne mjesečne plaće koju je osoba ostvarila u tri mjeseca prije udaljenja od obavljanja poslova.
       Ako je pravomoćnim rješenjem obustavljen kazneni, odnosno prekršajni postupak pokrenut protiv radnika ili je pravomoćnom presudom radnik oslobođen odgovornosti, radniku će se vratiti obustavljeni dio plaće od prvog dana udaljenja.
      Osoba koja je pravomoćno osuđena, odnosno protiv koje je pokrenut kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, ne može obavljati poslove u dječjem vrtiću niti kao vanjski suradnik dječjeg vrtića.
      U dječjem vrtiću ne mogu raditi ni osobe kojima je izrečena zabrana rada ili im je prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece.
     Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu.

 

 

XIV SINDIKAT I RADNIČKO VIJEĆE

 

Članak 75.

Utemeljenje radničkog vijeća i sindikata u Vrtiću je slobodno.

 

XV  JAVNOST RADA

 

Članak 76.

Rad Dječjeg vrtića je javan.

Objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Dječjeg  vrtića kao javne službe  na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, kao i davanje informacija u sredstvima javnog priopćavanja, upoznaje se javnost odnosno roditelji, skrbnici, građani i druge pravne osobe s organizacijom rada Dječjeg vrtića, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Dječjeg vrtića, te radom Dječjeg vrtića kao javne ustanove.

Dječji vrtić obvezan je omogućiti pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i to :
   1.  pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način,

   odnosno na internetskim stranicama  ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih

   dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,
   2. davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
   3. neposrednim davanjem informacije,
   4. davanjem informacije pisanim putem,
   5. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
   6. dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
   7. na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

 

Članak 77.

Dječji vrtić je dužan dati svakom korisniku na njegov zahtjev obavijest o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, te davati  potrebne podatke i upute u primjerenom roku, sredstvima javnog priopćavanja, a na njihov zahtjev davati informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju. Dječji vrtić će uskratiti davanje informacija odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona zakonom ili Statutom određena kao službena, poslovna, znanstvena ili umjetnička tajna te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba.

 

Članak 78.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Dječjeg vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj  ili radnik  Dječjeg vrtića kojeg on ovlasti.

Dječji vrtić  će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju samo u skladu s propisima o zaštiti tajnosti podataka i zaštiti osobnih podataka.

 Dječji vrtić je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.

 

 

XVI  PROFESIONALNA I POSLOVNA TAJNA

 

Članak 79.

Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatnici Dječjeg vrtića i po prestanku radnog odnosa.

U navedene podatke ubrajaju se tako proglašeni dokumenti od strane ravnatelja ili nadležnih tijela, mjere u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, podatci

koji se odnose na obranu, fizičku i tehničku zaštitu djelatnika i imovine Dječjeg vrtića.

Profesionalnom tajnom smatra se sve što djelatnici Vrtića saznaju o djeci, roditeljima odnosno skrbnicima, a čije bi iznošenje štetilo istima.

Povrede poslovne i profesionalne tajne predstavljaju teže povrede radne obveze.

 

XVII  NADZOR

 

Članak 80.

Nadzor nad provedbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  i propisa donesenih na temelju tog zakona obavlja Ministarstvo nadležno za obrazovanje.

Inspekcijski nadzor provodi prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

Stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojitelja i stručnih suradnika provode u granicama djelokruga Ministarstva nadležnog za obrazovanje, stručno-pedagoški

nadzornici i druge stručne osobe koje ovlasti ministar nadležan za obrazovanje.

Zdravstveno-inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršenjem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u dijelu koji se odnosi na prehranu djece, obavlja

Ministarstvo nadležno za zdravstvo – sanitarna inspekcija.

Nadzor nad stručnim radom u primjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u dijelu koji se odnosi na socijalnu skrb djece organizira i provodi

Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb.

 

XVIII  ZAŠTITA OKOLIŠA

 

Članak 81.

Dječji vrtić u odgojno obrazovnom programu naročito pozornost posvećuje odgoju djece glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.

Program o provedbi zaštite okoliša sastavni je dio godišnjeg plana i programa rada.

 

XIX  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 82.

Ovaj Statut (proćišćeni tekst) donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

Osnivač  je  dao suglasnost 30.09.2013. godine.

 

Članak 83.

Dječji vrtić je dužan donijeti opće akte  u roku od 90  dana od dana donošenja Zakna o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13).

 

                                                                                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                                                                                    UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                                                      Daniela Binički

                                                                                                                           ____________________________

 

                                         

Članak 84.                                    

Ovaj   Statut(proćišćeni tekst)  stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića

 „Osmijeh.“

Statut je objavljen na oglasnoj ploči dana  08.04.2020. godine, te je stupio na snagu dana  16.04.2020. godine.

 

 

Članak 85.

Stupanjem na snagu ovog Statuta (pročišćeni tekst) prestaje važiti Statut Dječjeg vrtića „Osmijeh“ od  22.01.2010. godine.

 

 

KLASA:                                                                                                                         RAVNATELJ:

URBROJ:

Bjelovar,  08.04.2020.                                                                                                              

                                                                                                                              _______________________   

                                                                                                                   

 

 

Upravno vijeće dječjeg vrtića Osmijeh   na svojoj sjednici 08.04.2020. godine utvrdilo je pročišćeni tekst Statuta dječjeg vritća Osmijeh koji obuhvaća Statut BROJ 06/5 od 25.10.2013. godine donijetog uz prethodnu suglasnost osnivača 30.09.2013., Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića “Osmijeh”,  KLASA: 601-02/20-06/4, UR.BROJ:2103/01-18-02-20-02  od 08.04.2020., u kojoj je naznačeno vrijeme stupanja na snagu.

 

 

                                                                                                             PREDSJEDNIK 

                                                                                                          UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                                                                                     ________________________

 
 
  Zakoni - Sve