Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4., u svezi s članom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(“narodne novine” broj 10/97., 107/07 i 94/13) i članka 67.Statuta Dječjeg vrtića „Osmijeh““  Upravno vijeće , temeljem suglasnosti osnivača Marina Hehet Valentić  Klasa: 601-02/21-06/1, ur. broj:2103/01-18-02-21-1., od 12. siječnja 2021. na svojoj 1. sjednici od dana  12.siječnja 2021.g.donosi

 

P R A V I L N I K o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza

korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Osmijeh“

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Osmijeh“ (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se postupak upisa i prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić, način organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odgoja, obrazovanja i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi te prava i obveze roditelja odnosno skrbnika djece – korisnika usluga u Dječjem vrtiću.

 

Članak 2.

 U Dječjem vrtiću, za djecu rane i predškolske dobi, ostvaruju se cjelodnevni programi u trajanju od 7 do 10 sati dnevno, poludnevni u trajanju od 4 do 6 sati dnevni, programi u trajanju do 3 sata dnevno, sljedeći programi:

1. redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

2. programi predškole

3.programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi,

4. posebni programi predškolskog odgoja u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja:

- program ranog učenja engleskog  jezika,

- program ranog učenja njemačkog jezika,

- program folklorne igraonice

- program klasične igraonice“Igrajmo se zajedno“ za djecu od 3.g. do 7.g.

- glazbeni program
- informatički program
- sportski program
- ekološki program
- programi rada s roditeljima,
- preventivni programi, programi sigurnosti

 

  5.    Programi koji se provode u okviru Europskih projekata

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, dječji vrtić može izvoditi i druge programe sukladne odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

 

II. UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 3.

Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se prema planu upisa što ga za svaku pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost  osnivača - fizička osoba.

Dječji vrtić kao javne ovlasti obavlja upise djece u dječji vrtić i ispise iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije.

Kada dječji vrtić u vezi s poslovima iz prethodnog stavka ovog članka obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

                       

Članak 4.

U Vrtić se primaju djeca rane i predškolske dobi od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko se u tekućoj godini ispisuje iz Vrtića, radi polaska u osnovnu školu ili iz drugih razloga, odnosno do popune postojećih kapaciteta Vrtića sukladno važećim pedagoškim standardima, a u skladu s potrebama Grada Bjelovara uz suglasnost Osnivača.

Veći broj djece, od broja utvrđenog prema mjerilima iz stavka 2. ovoga članka, bit će upisan jedino uz suglasnost  Osnivača.

 

Članak 5.

Upravno vijeće Vrtića sukladno prostornim mogućnostima i Državnom pedagoškom standardu odlučuje uz suglasnost Osnivača, a u skladu s potrebama Grada Bjelovara o upisu djece u pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće godine do 31. kolovoza slijedeće godine.

 

Članak 6.

Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti.

Pravo na upis u programe Dječjeg vrtića imaju djeca roditelja s prebivalištem na području Grada  Bjelovara.

Upis djece koja imaju prebivalište na području drugih općina, vršit će se u skladu s prethodnim točkama, ukoliko su upisana sva djeca roditelja/skrbnika s područja Grada Bjelovara koji su iskazali potrebu za cjelodnevnim redovitim programom u Vrtića.

Djeca zaposlenika Vrtića imaju izravan upis u programe Vrtića, a u skladu s važećim pedagoškim standardima.

Cijenu programa utvrđuje Upravno vijeće svojom odlukom.

 

Članak 7.          

Dječji vrtić je dužan sukladno svom kapacitetu organizirati redoviti program ranog i predškolskog odgoja za djecu s prebivalištem na području grada te osigurati prednost pri upisu u redoviti program na način utvrđen odlukom osnivača.

Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati primijenit će se ovi kriteriji i redoslijed za  ostvarivanje prednosti pri upisu primjenom metode bodovanja kako slijedi:

- dijete koje zajedno s oba ili jednim roditeljem ima prebivalište/boravište s područja grada Bjelovar … 100 bodova

- dijete oba zaposlena roditelja … 90 bodova

- dijete samo jednog zaposlenog roditelja … 80 bodova

- dijete u godini prije polaska u školu … 10 bodova

- intervju s ravnateljem/stručnim suradnikom u vrtiću (incijalni razgovor) … do 100 bodova

- dijete kojem su brat ili sestra polaznici 10-satnog programa vrtića, ima pravo na direktan upis u vrtić, ne moraju prolaziti kroz elektronički upisnik niti postupak bodovanja

Zahtjevi za upis roditelja/skrbnika, čija djeca s početkom nove pedagoške godine neće navršiti 12 mjeseci života, neće biti bodovani po naprijed navedenim kriterijima nego će biti uvršteni na konačnu listu s ništa (0) bodova prema datumu rođenja djeteta, od starijega ka mlađemu.      

Dječji vrtić je dužan samostalno ili u suradnji s drugim dječjim vrtićima osigurati ostvarivanje programa  predškole za svu zainteresiranu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a za djecu s teškoćama u razvoju dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Dječji vrtić može organizirati posebne cjelodnevne, poludnevne i kraće programe te druge programe  ranog i predškolskog odgoja u skladu s interesima i potrebama djece i zahtjevima roditelja.

 

Članak 8.

Bodovi utvrđeni po kriterijima iz članka 7.ovog Pravilnika zbrajaju se i na temelju ukupnog broja bodova utvrđuje se lista prioriteta na koju se redom stavljaju zahtjevi  podnositelja/ica od većeg broja bodova do najmanjeg.

Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića na temelju  stručne procjene o hitnosti smještaja djeteta u vrtić, a ovisno o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje Dječji vrtić može ponuditi.

 

Članak 9.

Zamolba za upis s manjim brojem bodova može ostvariti prednost u odnosu na zamolbu podnositelja/ice s većim brojem bodova ukoliko za dijete tog drugog podnositelja/ice ne postoji dobno odgovarajuća odgojna skupina, tj. Vrtić ne raspolaže upisnim kapacitetima za tu dobnu skupinu.

Članak 10.

Djeca koja se tijekom pedagoške godine ispišu iz vrtića ili jaslica u novoj pedagoškoj godini nemaju nikakvu prednost pri upisu. Za njih će se utvrđivati broj bodova kao i za svu novoprimljenu djecu po kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom.

 

  Članak 11.

U skladu s planom upisa,  u Dječjem se vrtiću svake godine vrši  objavu upisa za upis djece radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja.

Dječji vrtić  u objavi upisa  daje detaljne podatke programima u koji upisuje djecu  ,a naročito  rok za podnošenje zahtjeva i mjesto podnošenja zahtjeva, rok i mjesto objave rezultata upisa, način ostvarivanja i zaštite prava učesnika u postupku upisa.

Svake godine,  najkasnije do 30.travnja, osim  kada postoji opravdani razlog, objava upisa  se stavlja na mrežne stranice dječjeg vrtića i oglasne ploče Dječjeg vrtića.

 

Članak 12.

Roditelji/skrbnici podnose zahtjeve  za upis djece u roku koji je naveden u  objavi.

Roditelji / skrbnici koji se javljaju na Javnu objavu dužni su se prijaviti putem aplikacije e- prijave, o čemu će biti obaviješteni u Javnoj objavi upisa.

Tijekom godine, ukoliko ima slobodnih mjesta, roditelji se mogu prijaviti putem Zahtjeva  za upis koju mogu dobiti u matičnom objektu Vrtića ili preuzeti s web stranice Vrtića.

Za točnost podataka odgovorni su roditelji/skrbnici koji se javljaju na oglas te vlastoručnim potpisom jamče njihovu točnost i kojim izjavljuju i potvrđuju da su podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni te potpisom ovlašćuju vrtić da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućeg programa ranog i predškolskog odgoja djeteta u vrtiću.

Roditeljima/skrbnicima koji su dali netočne podatke kako bi ostvarili prednost prilikom upisa u Vrtić, a temeljem uvida u upisnu dokumentaciju, poništava  se zbroj bodova te on tada iznosi nula (0).

 

Članak 13.

Na osnovu navedenih kriterija za svako dijete utvrđuje se broj bodova koji služi za utvrđivanje mjesta na ljestvici poretka ako se prilikom upisa prijavi više djece od planiranog.

 

Članak 14.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta je dužan dostaviti Dječjem vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

- za dijete oba zaposlena roditelja - potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja,

- za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,

- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta.

 

III. POSTUPAK UPISA

 

Članak 15.

Roditelj odnosno skrbnik podnosi zahtjev za upis djeteta u određeni program Dječjeg vrtića ako stanuje na području na kojem djeluje Dječji vrtić ili ako ima interes za izabrani program koji nudi Dječji vrtić.

Prije uključivanja djeteta u odgojno-obrazovnu  skupinu roditelj/skrbnik je obvezan:

- dogovoriti termin za upisnu proceduru djeteta

- obaviti inicijalni intervju  uz prisutnost djeteta i razgovor sa stručnim suradnikom Vrtića ili 

  ravnateljem

- potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića,

- potpisati s Vrtićem ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga

- potpisati Rješenje o upisu

 

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj odnosno skrbnik prilaže:

- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privolu roditelja da Dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,

- preslika djetetove domovnice

- liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prilikom upisa u vrtić

- presliku knjižice imunizacije djeteta

- presliku zdravstvene iskaznice djeteta

- preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili uvjerenja o prebivalištu

- potvrdu o radnom statusu roditelja,

- rješenje o invalidnosti,

- rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć,

- za nezaposlene  potvrda od Zavoda za zapošljavanje

- dokumentaciju o razvojnom statusu djeteta i drugim činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu.

- pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje

- rješenje o pravu na doplatak za djecu sa teškoćama u razvoju

- suglasnost lokalne zajednice o sufinanciranju za dijete iz drugih lokalnih jedinica

Dijete ne može početi pohađati Vrtić dok nisu ispunjene sve naprijed navedene obveze.

Postupak se smatra pokrenutim u trenutku predaje urednog zahtjeva vrtiću.                                        

                                              

            

   Članak 16.

Djeci koja pohađaju vrtić ili jaslice osigurava se prijelaz iz jedne u drugu odgojnu skupinu automatski bez ponovnog podnošenja zahtjeva ukoliko u odgojnoj skupini koja se traži ima mjesta o čemu skrb vodi ravnatelj.

 

IV. ODUSTANAK OD ZAHTJEVA

 

Članak  17.         

Roditelj odnosno skrbnik može odustati od zahtjeva.

To može napraviti izričito, davanjem propisane izjave volje da odustaje od zahtjeva, a može odustati i prešutno, tj. da se iz njegovog ponašanja može zaključiti da je odustao od zahtjeva.

Tada se donosi rješenje o obustavi postupka.

 

V. KOMISIJA ZA UPIS

 

Članak 18.

Postupak upisa djece u programe Dječjeg vrtića provodi Komisija za upis djece (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje Upravno vijeće.

Upravno vijeće imenuje predsjednika i dva člana Komisije iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića, na vrijeme od jedne godine, iznimno se članovi povjerenstva  mogu promijeniti za svaki novi objavljeni natječaj za upis djece u Vrtić u  tekućoj pedagoškoj godini prema odluci Upravnog vijeća.

Komisija radi na sjednicama koje saziva predsjednik.

Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Komisije.

Komisija donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Komisije.

Komisija odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece, uz nazočnost djeteta, koji timski obavljaju članovi stručno-razvojne službe, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje.

Komisija je dužna najkasnije za 30 dana po zaključenju roka za podnošenje zahtijeva za upis donijeti Odluku o rezultatima upisa.

O radu Komisije vodi se zapisnik.

Rad Komisije nadzire ravnatelj.

 

Članak 19.            

Ukoliko roditelj odnosno skrbnik ispunjava uvjete za upis,zahtjev se usvaja, a ako ne ispunjava uvjete iz ovog Pravilnika zahtjev se odbija.

 

Članak 20.

Na temelju podataka Komisije o broju upisane djece i ostalih podataka Upravno vijeće donosi Odluku o upisu.

 

Članak 21.

Roditelj odnosno skrbnik nezadovoljan Odlukom o upisu ili rasporeda svojeg djeteta može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

 

Članak 22.

O žalbama rješava Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje i predstavnik Komisije radi obrazloženja odluke Komisije Upravnom vijeću, ali bez prava odlučivanja.

Upravno vijeće po žalbi može:

            - odbaciti žalbu kao nepravodobnu, nedopuštenu ili uloženu od neovlaštene osobe.

            - odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Komisije,

            - usvojiti žalbu i ukinuti odluku Komisije te samo donijeti odluku o upisu odnosno  

              rasporedu djeteta ili pak vratiti Komisiji na ponovno odlučivanje.       

O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja odnosno skrbnika djeteta.

 

Članak 23.

Ako Upravno vijeće ne odbaci žalbu ili ne zamjeni pobijano rješenje novim, bez odgode će dostaviti spis drugostupanjskom tijelu - osnivaču.

Drugostupanjsko tijelo rješenje o žalbi mora donijeti i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela (Upravno vijeće - Komisija)što je prije moguće, a najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe, ako zakonom nije propisan kraći rok.

Drugostupanjsko tijelo može žalbu odbiti, rješenje poništiti u cijelosti ili djelomično ili ga izmijeniti.

Poništavanjem se poništavaju sve pravne posljedice koje je rješenje proizvelo.

Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor.

 

Članak 24.

Po završenom žalbenom postupku  Komisija  za upis utvrđuje konačnu listu rezultata upisa.

 

V. ORGANIZACIJA RADA S NOVOUPISANIM POLAZNICIMA VRTIĆA

 

Članak 25.

Djeca upisana u Dječji vrtić slijedom javne objave, odnosno donesenog  rješenja  započinju ostvarivati program od 1. rujna tekuće godine, ako drugačije nije utvrđeno odlukom osnivača ili ugovorom Dječjeg vrtića s roditeljem odnosno skrbnikom djeteta.

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja.

O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje Dječji vrtić može ponuditi.

Roditelj je dužan dostaviti Dječjem vrtiću nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta, uz obvezu odazivanja na poziv Dječjeg vrtića radi davanja mišljenja stručnog tima o postojanju uvjeta za integraciju djeteta u redovite programe, uključivanje u posebnu odgojno-obrazovnu skupinu s posebnim programom za djecu s teškoćama u razvoju ili uključivanje u drugi odgovarajući program koji Dječji vrtić može ponuditi.

 

Članak 26.

Prilikom prelaska djeteta u drugu predškolsku ustanovu djetetu se izdaje potvrda u koju se unose podaci o reguliranim međusobnim pravima i obvezama.

Vrtić u pravilu ne može primiti dijete bez potvrde iz koje je vidljivo da je korisnik usluga uredno podmirio svoje obveze u predškolskoj ustanovi u kojoj je dijete ranije ostvarivalo programe.

 

Članak 27.

Roditelj odnosno skrbnik dužan je sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Dječjim vrtićem u roku od mjesec dana od dana urednog predanog zahtjeva, a iznimno najkasnije do 1. rujna tekuće godine.

 

Članak 28.

Djeca koja po zahtjevu o upisu nisu primljena u Dječji vrtić ili djeca za koju su zahtjevi za upis podneseni nakon roka propisanog, mogu se, prema odluci Komisije, upisivati u Dječji vrtić tijekom pedagoške godine ukoliko postoji slobodno mjesto ili odabirom drugog programa.

 

VI. ISPISI DJECE IZ VRTIĆA

 

Članak 28.

Dijete može biti ispisano iz Vrtića na usmeni ili pismeni zahtjev roditelja/skrbnika koji se upućuje ravnatelju/ci Vrtića.

Roditelji/skrbnici dužni su obavijestiti Vrtić o namjeri ispisa najmanje 15 dana prije datuma prestanka djetetova polaženja Vrtića.

Raskid Ugovornog odnosa ovjerava   ravnatelj nakon što utvrdi da roditelji/korisnik nema nepodmirenih obveza prema Vrtiću.

Ukoliko roditelji/skrbnici prestanu koristiti usluge Vrtića, a da prethodno nisu ispisali dijete, dužni su platiti izdane račune.

Dijete će biti ispisano iz vrtića ukoliko se roditelji/skrbnici ne pridržavaju odredbi Ugovora o međusobnim pravima i obvezama sklopljenog s Vrtićem.

Ako dijete ne boravi u Vrtiću dulje od 30 dana, korisnik usluga dužan je najkasnije do 45-tog dana izostanka dostaviti pisanu obavijest o razlozima izostanka djeteta.

U slučaju da korisnik usluga nije dostavio  Vrtiću  pisanu obavijest o ispisu niti obavijest o razlozima izostanka djeteta,smatrat će se da je dijete ispisano iz Dječjeg vrtića protekom roka od 60 dana od posljednjeg dana boravka djeteta u programu, a korisnik usluga dužan je platiti sve nastale troškove programa od tog roka.

 

Članak 29.

Dijete može biti ispisano iz Vrtića ukoliko se njegov roditelj – skrbnik ne pridržava Ugovora o sudjelovanju roditelja – skrbnika u korištenju troškova usluga i naplati, naročito ako ne podmiri svoje obveze o snašanju troškova za pružene usluge Vrtića.

Rješenje o ispisu djeteta iz Vrtića donosi ravnatelj Vrtića.

O žalbi roditelja na Rješenje o ispisu djeteta iz Vrtića rješava Upravno vijeće Vrtića.

 

Članak 30.

Roditelj – skrbnik koji smatra da nisu poštivane odredbe ovog Pravilnika, ima pravo da u roku od petnaest (15) dana od dana prijema Rješenja o ispisu djeteta uloži žalbu Upravnom vijeću  Vrtića.

Upravno vijeće dužno je u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe donijeti odluku o žalbi.

 

VI. OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA  KORISNIKA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 31.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta – korisnik usluga ima pravo:

            - prije početka ostvarivanja programa biti upoznat s programom za dijete i uvjetima pod kojima se on ostvaruje  te s tim u svezi pravima i obvezama korisnika usluga,

            - putem individualnih razgovora i roditeljskih sastanaka biti redovito izvještavan o razvoju i napredovanju djeteta, te biti uključen u različite oblike suradnje roditelja i Dječjeg vrtića,

            - podnositi zahtjeve nadležnim tijelima Dječjeg vrtića radi ostvarivanja i zaštite pojedinačnih prava i potreba djeteta,

            - sudjelovati u planiranju, realizaciji i vrednovanju odgojno-obrazovnog programa za dijete,

            - sudjelovati u upravljanju Dječjim vrtićem na način utvrđen zakonom i Statutom Dječjeg vrtića, birati i biti biran za predstavnika roditelja korisnika usluga u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

 

Članak 32.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta – korisnik usluga dužan je:

- prije početka ostvarivanja programa dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda,

- predočiti potpunu dokumentaciju i informaciju o karakteristikama i potrebama djeteta koje su bitne za odabir primjerenog programa kao i za njegovu sigurnost i zdravlje tijekom ostvarivanja programa,

- pravovremeno izvješćivati Dječji vrtić o promjenama razvojnog statusa djeteta i surađivati s Dječjim vrtićem u postupcima izmjena programa,

- za slučaj značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje tijekom ostvarivanja programa uoči stručni tim Dječjeg vrtića, obaviti potrebne pretrage i pribaviti mišljenja nadležnih službi te sudjelovati u programu pedagoške opservacije djeteta i utvrđivanju novog prilagođenog individualiziranog programa, ako je to u interesu razvojnih potreba i sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu,

- osobno dovoditi i odvoditi dijete iz odgojno-obrazovne skupine ili pismeno izvijestiti odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to ovlastio,

  - izvijestiti odgojitelja odgojno-obrazovne skupine u roku od 24 sata o razlozima izostanka djeteta,

  - ne dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete, a nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo da je dijete sposobno pohađati Dječji vrtić,

- nakon izbivanja djeteta iz Dječjeg vrtića zbog drugih razloga u trajanju duljem  od 60 dana dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo da je dijete sposobno pohađati Dječji vrtić,

 - odazvati se pozivima na roditeljske sastanke i druge oblike suradnje roditelja s Dječjim vrtićem u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta,

  - najkasnije do 20-og u mjesecu uplaćivati utvrđeni iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa,

  - dostaviti Dječjem vrtiću pisanu obavijest o ispisu djeteta iz Dječjeg vrtića najkasnije 15 dana prije ispisa, te dokazati podmirenje svih nastalih troškova programa do dana ispisa,

  - izvršavati druge obveze korisnika usluga utvrđene općim aktima Dječjeg vrtića.

 

Članak 33.

 

Dječji vrtić je dužan:

- ustrojiti rad s djecom u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama sukladno propisanom programu i standardu predškolskog odgoja,

- surađivati s obitelji djeteta u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta,

- osigurati redovito izvještavanje korisnika usluga i njihovo sudjelovanje u upravljanju Dječjim vrtićem sukladno zakonu i Statutu Dječjeg vrtića,

 - omogućiti zaštitu pojedinačnih prava korisnika usluga podnošenjem žalbe odnosno zahtjeva Upravnom vijeću,

 - upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić pridržava pravo preraspoređivanja djeteta iz jedne u drugu odgojno-obrazovnu skupinu, iz jednoga u drugi objekt, organiziranja prijevoza djece u drugi objekt ili drugi dječji vrtić i posebnog organiziranja programa za vrijeme lipnja, srpnja i kolovoza te u drugim posebnim okolnostima, u skladu s pedagoškim načelima i interesima organizacije rada u zadovoljavanju utvrđenih potreba za programima predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću „Osmijeh.“,

- upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić može, u slučaju značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje uoči stručni tim Dječjeg vrtića, izmijeniti program i uvjete ostvarivanja programa za dijete;  s tim da postupak promjene programa pokreće stručno-razvojna služba na temelju praćenja stanja i potreba djeteta te na temelju provedene pedagoške opservacije kao i dodatno obavljenih pretraga i mišljenja nadležnih službi, u interesu razvojnih potreba djeteta, njegove sigurnosti te sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu,

- upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić može otkazati ostvarivanje programa za dijete u slučaju značajnih promjena u razvojnom statusu djeteta, ako ni novi prilagođeni individualizirani program ne zadovoljava razvojnim potrebama djeteta,

- u slučaju promjene ili otkazivanja ostvarivanja programa usmjeriti korisnika usluga na daljnje postupanje i institucije koje će primjereno zadovoljiti potrebe djeteta,

-  prilikom prelaska djeteta u drugi dječji vrtić predati korisniku usluga propisanu dokumentaciju koju treba dostaviti drugom dječjem vrtiću,

- primiti prema odluci stručnog tima dijete koje prelazi iz drugog dječjeg vrtića radi preseljenja ili drugih opravdanih razloga, ukoliko ima slobodnih kapaciteta, a prethodno su podmirena sva dugovanja.

 

Članak 34.

Odluku o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja - korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića “Osmijeh” donosi  Upravno vijeće vrtića.

 

Članak 35.

Program dječjeg vrtića organizirat će se pet dana tjedno. Vrtić neće raditi subotom ni nedjeljom na državne blagdane i praznike.

 

Članak 36.

Sudjelovanje roditelja- neposrednih korisnika usluga u cijeni desetsatnog programa iznosi,u jedinstvenom iznosu,  500,00 kn mjesečno.

Cijena izražena u kunama u ovom članku podložna je promjenama u zavisnosti od promjene rasta troškova života  ili na temelju donesenih odluka Gradonačelnika ili Gradskog vijeća Grada Bjelovara u dogovoru s Osnivačem.

Sudjelovanje roditelja – neposrednih korisnika usluga u cijeni desetsatnog programa, za djecu čiji roditelji imaju prebivalište/boravište na području drugih Općina je u skladu sa sklopljenim ugovorima s Općinama.

Prilikom sklapanja ugovora s Dječjim vrtićem „Osmijeh“,roditelj se obvezuje da će platiti razliku u cijeni sufinanciranja programa ako Općina sufinancira program s iznosom manjim od iznosa koji Grad Bjelovar sufinancira za djecu s područja grada Bjelovara.

Djeca roditelja teškog imovinskog stanja, plaćaju cijenu desetsatnog programa od 450,00

kn, na temelju slijedećih kriterija:

- djeca koja žive u teškom imovinskom stanju, a roditelji ne posjeduju imovinu – ni nekretnine ili pokretnine

- svoj status dokazuju potvrdom Centra za socijalnu skrb.

Roditelji su dužni uputiti zamolbu Upravnom vijeću vrtića i prikupiti zatraženu dokumentaciju čime dokazuju navedeni status. Upravno vijeće će razmotriti svaku zamolbu upućenu od

roditelja, te ukoliko postoje navedeni dokazi, donijeti odluku o smanjenoj cijeni programa, a to je 450,00 kn.

Za djecu upisanu u vrtić, kod kojih je došlo do značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje tijekom ostvarivanja programa uoči stručni tim Dječjeg vrtića

Osmijeh ili temeljem mišljenja nadležnih službi, moguće je odobriti boravak djeteta u vrtiću kao poludnevni od 4-6 sati te u skladu s istim korigirati cijenu vrtića u dogovoru s osnivačem.

 

 

Članak 37.

Roditelji sa više djece u vrtiću ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i to:

-za drugo  dijete umanjuje se sudjelovanje u cijeni za 20% od cijene programa

-za treće dijete sudjelovanje u cijeni Programa je besplatno.

- ostvarivanje prava na sufinanciranje besplatnog smještaja za treće i svako slijedeće dijete, ako je prvo i drugo dijete polaznik  osnovne škole  temeljem Ugovora s Gradom Bjelovarom. Kriterije donosi Upravno vijeće.

 

Članak 38.

Za dane odsutnosti djeteta umanjuje se sudjelovanje korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića i jaslica i to:

1.) za dijete  koje zbog bolesti do 15 radnih dana ne koristi program ne umanjuje se cijena

     sudjelovanja korisniku usluge

2.) za dijete  koje zbog bolesti od 15 radnih dana do 30 dana ne  koristi program umanjuje             

     se cijena  sudjelovanja korisniku usluge za 20 % od cijene programa pripadajuće

     skupine  plaćanja, temeljem potvrde nadležnog liječnika

3.) za dijete  koje zbog bolesti preko 30 dana u kontinuitetu ne koristi program vrtića i     

jaslica korisnici usluga plaćaju 50 % od cijene programa pripadajuće skupine plaćanja,    

     temeljem potvrde nadležnog liječnika

4.) za dane odsutnosti djeteta zbog godišnjeg odmora do 30 dana umanjuje se

     sudjelovanje za 40% od cijene programa pripadajuće skupine plaćanja.

Za sve izostanke koji nisu radi bolesti ili korištenje godišnjeg odmora djeteta, korisnik usluga plaća puni iznos cijene programa.

 

 

Članak 39.

Korisnici usluga vrtića dužni su sudjelovanje u cijeni programa Vrtića uplatiti  na: žiro račun Vrtića  na broj  2402006-1100547207  najkasnije do 20-og u mjesecu za tekući mjesec.

Obračun učešća korisnika usluga vršiti će Vrtić.

Ako roditelj ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana od isteka zadnjeg dana dospijeća plaćanja obveze iz stavka 1. ovog članka Vrtić može otkazati pružanje usluge i naplatiti potraživanje putem suda ili naplatom preko poslodavca (administrativnom zabranom na plaću roditelja/skrbnika).

 

Članak 40.

Vrtić i roditelj-korisnik usluga potpisat će Ugovor o neposrednim pravima i obvezama u skladu sa odredbamam ovog Pravilnika i općih akata vrtića i zakona.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog(8) dana nakon objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

 

Članak 42.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „       Osmijeh“ od 04.01.2018.g.

 

KLASA:012-03/21-01/1

URBROJ:2103/01-18-02-21-04

Bjelovar,12.01.2021.g.                                                                                                     

                                                                                                                 PREDSJEDNICA

                                                                                                                UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                                    (Daniela Binički) 

           

Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na  oglasnoj ploči Dječjeg vrtića dana 13.01.2021.g., a stupio je na snagu dana 21.01.2021.g.

 

                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                             Marina Hehet Valentić

                                                                                          ___________________

                                                                                            (vlastoručni potpis)

 
 
  Zakoni - Sve