DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“

BOGOSLAVA ŠULEKA 10

43000 Bjelovar

 

KLASA: 035-02/19-01/01

URBROJ: 2103/01-18-01-19-05

Bjelovar, 27. prosinca 2019.g.

 

 

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07i 94/13) i članka  47. Statuta Dječjeg vrtića „Osmijeh“,  osnivač  Marina Hehet Valentić, na sjednici  Upravnog vijeća 27.12.2019. godine, donijela je

ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece
u Dječji vrtić „Osmijeh“

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Osmijeh“ (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).

Članak 2.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje se primjenom metode bodovanja kako slijedi:

-dijete koje zajedno s oba ili jednim roditeljem  ima prebivalište/boravište s područja grada  Bjelovara  …..100  

  bodova

 - dijete oba zaposlena roditelja….90  bodova

- dijete samo jednog zaposlenog roditelja…..80 bodova

- dijete u godini prije polaska u školu…….10 bodova

- intervju s ravnateljem/stručnim suradnikom  u vrtiću (inicijalni razgovor)….do 100 bodova

- dijete kojem su brat ili sestra polaznici 10-satnog programa vrtića, ima pravo na direktan upis u vrtić, ne moraju

   prolaziti kroz elektronički upisnik niti postupak bodovanja

 

Članak 3.

U slučaju kada nakon utvrđivanja prednosti djece iz članka 2. ove Odluke preostane slobodnih mjesta za upis, prednost pri upisu ostvaruju djeca prema slijedećem redoslijedu:

-dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište u  Bjelovaru

 

Članak 4.

Postupak upisa djece u Dječji vrtić, ostvarivanja reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom djece u Dječji vrtić, podrobnije se uređuju Pravilnikom o upisu  kojeg donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića, osim članka 7 koji se mijenja ovom odlukom.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Članak  7, Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Osmijeh“.  o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave na Oglasnoj ploči vrtića , 04.01.2020.

 

 

                                                                                                                               osnivač/ravnatelj:

                                                                                                                             Marina Hehet Valentić

 
 
  Zakoni - Sve