KLASA: 601-02/22-06/20

UR.BR.: 2103/01-18-02-22-02

U Bjelovaru, 24.10.2022.

 

 

Na svojoj 20. sjednici Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh donijelo je :

 

O D L U K U

O

CIJENI SMJEŠTAJA DJETETA U DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

 

Grad Bjelovar Dječji vrtić Osmijeh, od 01.lipnja 2022. godine, sufinancira 1.375,00 kuna po djetetu.  Uvjete i načine sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa provodi se temeljem odluke  koje donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh, prema financijskom poslovanju i troškovima u Dječjem vrtiću, a sukladno  Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (57/22.) i Državno pedagoškom standardu (2008.)  U skladu s navedenim  mjesečna cijena za roditelje od 01.11.2022.  je 500 kn (za roditelje na području Grada Bjelovara.)

 

Utvrđuje se cijena smještaja djeteta u Dječji vrtić Osmijeh  u iznosu od 1.875,00  kn po djetetu.

 

Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja.

 
 
  Zakoni - Sve