DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

BOGOSLAVA ŠULEKA 10

43000 BJELOVAR

 

KLASA: 601-02/22-06/24

UR.BR.: 2103/01-18-02-22-02

U Bjelovaru, 30.12.2022.

 

 

Na svojoj 24. sjednici Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh donijelo je :

 

O D L U K U

O

CIJENI SMJEŠTAJA DJETETA U DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

 

Grad Bjelovar Dječji vrtić Osmijeh, od 01.siječnja 2023. godine, sufinancira 186,47 eura po djetetu.  Uvjete i načine sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa provodi se temeljem odluke  koje donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh, prema financijskom poslovanju i troškovima u Dječjem vrtiću, a sukladno  Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (57/22.) i Državno pedagoškom standardu (2008.)  U skladu s navedenim  mjesečna cijena za roditelje od 01.01.2023.  je 66,36 eura (za roditelje na području Grada Bjelovara.)

 

Utvrđuje se cijena smještaja djeteta u Dječji vrtić Osmijeh  u iznosu od 252,83eura po djetetu.

 

Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja.

 
 
  Zakoni - Sve