DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

BOGOSLAVA ŠULEKA 10

43000 BJELOVAR

 

KLASA: 601-02/23-06/4

UR.BR.: 2103-1-18-02-23-02

U Bjelovaru, 24.02.2023.

 

 

Na svojoj 4. sjednici Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh donijelo je :

 

O D L U K U

O

CIJENI SMJEŠTAJA DJETETA U DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

 

Grad Bjelovar Dječji vrtić Osmijeh, od 01. ožujka 2023. godine, sufinancira 193,11 eura (1.454, 99 kn) po djetetu.  Uvjete i načine sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa provodi se temeljem odluke  koje donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh, prema financijskom poslovanju i troškovima u Dječjem vrtiću, a sukladno  Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (57/22.) i Državno pedagoškom standardu (2008.)  Mjesečna cijena za roditelje od 01.03.2023.  je 73,00 eura (550,02 kn) (za roditelje na području Grada Bjelovara.)

 

Utvrđuje se cijena smještaja djeteta u Dječji vrtić Osmijeh  u iznosu od 266,11 eura (2.005,01  kn) po djetetu.

 

Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja.

 
 
  Zakoni - Sve