PROGRAM PREDŠKOLE

Cilj programa predškole je cjelovit razvoj djeteta, neposredna priprema djece za školu, doprinos njihovoj zrelosti za život i rad kakav ih očekuje u osnovnoj školi (razvijanje sposobnosti i osobina ličnosti, proširivanje iskustva, izgrađivanje saznanja o sebi, stvaranjem pozitivne slike o sebi). Naglasak dajemo na poticanje učenja kroz igru, razvoj mišljenja i na kraju samoorganizacije.

Kompetencije koje dijete u godini dana prije polaska u školu treba steći i unaprijediti:

 • komunikacija na materinskom jeziku- elementarnu komunikaciju na stranim jezicima
 • matematičke kompetencije
 • osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji
 • digitalne kompetencije
 • učiti kako učiti
 • socijalne i građanske kompetencije
 • inicijativnost i poduzetništvo
 • motoričke kompetencije

Zadaće:

 • poticanje cjelovitog razvoja odgoja i učenja djece te podržavanje primjerene potpore razvoju kompetencija
 • ostvarivanje individualiziranog i fleksibilnog odgojno-obrazovnog pristupa kojim se omogućava zadovoljenje različitih potpora djece
 • prihvaćanje igre i drugih aktivnosti koje pridonose svrhovitom učenju i cjelovitom razvoju djece te razvoju navika tjelesnog vježbanja i očuvanja vlastitog zdravlja
 • učenje treba biti proces u sklopu kojeg djeca uče istraživanjem, otkrivanjem i rješavanjem problema
 • poticanje samoiniciranog učenja djece i osposobljavanje djece za planiranje i evaluaciju vlastitog učenja
 • stvaranje primjerenog okruženja za spontano bogaćenje rječnika, kvalitetno istraživanje, razvoj razumijevanja, slušanja govora i jezika, odnosno razvijanje predčitačkih i grafomotoričkih vještina u kontekstualno povezanim situacijama
 • kontekstualno učenje odnosa među predmetima i pojavama te poticanje i osnaživanje istraživačkih interesa djece za matematičko-logičke i prirodoslovne aktivnosti
 • upoznavanje djece s informacijsko-komunikacijskom tehnologijom
 • poticanje djece na iskazivanje i realizaciju vlastitih interesa i ideja, razvoj kritičkog mišljenja te nesmetano planiranje, organiziranje i provedbu aktivnosti
 • razvoj sposobnosti djece za aktivno sudjelovanje u društvenim i kulturnim događajima
 • razvoj sposobnosti djece za komunikaciju u višejezičnoj međunarodnoj zajednici
 • razvoj osobnih potencijala djece
 • prihvaćanje i poticanje kreativnog izražavanja ideja, iskustava i osjećaja djece u raznim umjetničkim područjima i izražajnim medijima
 • poticanje djece na poštovanje i njegovanje vlastite kulturne i povijesne baštine
 • razvoj socijalnih kompetencija koje omogućuju privikavanje na izvanobiteljski i institucijski kontekst i na taj način potiču kulturu komunikacije zajedničkog življenja i ophođenja
 • razvoj socioemocionalnih veza s vršnjacima, suradničko učenje, nenasilno rješavanje sukoba, timski rad, preuzimanje odgovornosti za vlastito ponašanje i postupke prema sebi, drugima i okruženju
 • poticanje djece da osvijeste važnost obiteljskog i institucijskog okruženja za njihov život, odgoj i učenje
 
 
  Programi vrtića - Sve