28. 09. 2020 - 8:56

DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“

BOGOSLAVA ŠULEKA 10

BJELOVAR

KLASA: 112-01/20-02/06

URBROJ: 2103/01-18-02-20-01

Bjelovar,28.09.2020.g.

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Osmijeh , objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA/medicinska sestra – na neodređeno nepuno radno vrijeme pola radnog vremena 20 sati tjedno

 

Uvjeti za radno mjesto  prema članku 24. stavak 7. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) 

Poslove medicinske sestre može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva.

 

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

2. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

3. presliku domovnice

4. radni životopis

5. presliku rodnog lista

6. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Prijave dostaviti isključivo na adresu Jakova Gotovca 22,Bjelovar u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

 
 
  Vijesti - Sve