24. 06. 2020 - 7:11

DJEČJI VRTIĆ “ OSMIJEH“

BOGOSLAVA ŠULEKA 10

43000 BJELOVAR

Tel./fax: 043/492-123

e-mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com

                                                             

                                                                                               

 

ZAHTJEV ZA UPIS U  DJEČJI VRTIĆ »OSMIJEH»

 

 

 

1.PODACI O DJETETU

 

IME I PREZIME DJETETA :_____________________________________________

DATUM I MJESTO ROĐENJA:__________________________________________

OIB:_________________________________________________________________

SPOL:    M  /  Ž                           

ADRESA STANOVANJA:_______________________________________________

                                  POŠTA:_______________________________________________

                   GRAD-OPĆINA:_______________________________________________  BROJ  KUĆNOG TELEFONA:_____________________________________________

E- MAIL :_______________________________________________________________

 

 

2.PODACI O RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJETETA:  

 

IME I PREZIME MAJKE :   ___________________________________________

                  

Stručna sprema (razina obrazovanja):_______________________________________

 

Zanimanje(radno mjesto,što radi):___________________________________________

 

Zaposlena  DA  NE –Naziv poduzeća :________________________________________

 

Adresa poslodavca :_______________________________________________________

 

Telefon na radnom mjestu : _______________ Mobitel(osobni) :___________________

 

 

IME I PREZIME OCA :__ _______________________________________________

 

Stručna sprema(razina obrazovanja) :__________________________________________ 

 

Zanimanje(radno mjesto, što radi) :___________________________________________

 

Zaposlen  DA  NE - Naziv poduzeća:__________________________________________

 

Adresa poslodavca : ______________________________________________________

 

Telefon na radnom mjestu :________________ Mobitel(osobni) :__________________

 

 

 

 

 

                                                                       Potpis roditelja/skrbnika:

      

                                                                    __________________________         

 

 

U Bjelovaru,_______________

 
  Obavijesti za roditelje - Sve