06. 05. 2022 - 11:41

Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Osmijeh" te u skladu s provedbom Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), a prema Odluci (KLASA: 601-02/22-06/10, UR.BROJ: 2103/01-18-02-22-03)  i Rješenju Upravnog vijeća (KLASA: 601-02/22-05/01, UR.BROJ: 2103/01-18-06-22-01) objavljuje se lista djece koja su ostvarila pravo na upis  u jaslice/vrtić u Pedagoškoj godini 2022./2023.

 

1. 12691

2. 12899

3. 12249

4. 12476

5. 12583

6. 12623

7. 12284

8. 12711

9. 12310

10.12648

11. 12359

12. 12721

13. 12686

14. 13152

15. 12416

16. 13104

17. 12779

18. 12726

19. 12658

20. 12511

21. 12631

22. 12552

23. 12908

24. 13114

25. 13084

26. 12926

27. 12800

28. 12282

29. 12485

30. 12281

31. 12286

Dječji vrtić će kontaktirati roditelje/skrbnike čija su djeca stekla pravo na upis oko postupka upisa.

 
 
  Vijesti - Sve