30. 03. 2022 - 11:45

KLASA: 601-02/22-05/02
URBROJ:2103/01-18-01-22-01

Bjelovar,30.03.2022.g

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) te na temelju članka  11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh” Upravno vijeće Dječjeg vrtića  “Osmijeh” objavljuje   

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE
ZA NOVU PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU U REDOVITI PROGRAM 10-SATNI PROGRAM RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Zahtjevi za upis primat će se od  04.04.2022.godine do zaključno  19.04.2022. godine putem aplikacije  „e-prijave za dječje vrtiće grada Bjelovara“ koja je dostupna na linku:

https://eobrasci.bjelovar.hr/App/

Zainteresirani roditelji/skrbnici djece pristupaju aplikaciji putem NIAS sustava za građane te je potrebno ispuniti tražene podatke. U slučaju prijave više djece, e-Obrazac se ispunjava za svako dijete posebno. Prikupljeni podaci obrađivat će se isključivo u svrhu prijave za upis djece u jaslice/vrtić.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga  koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara  za djecu koja navršavaju:

  • za jaslice- (cjelodnevni  10-satni program) jednu godinu života do 31.08. 2022. g.
  • za vrtić-(cjelodnevni  10-satni program) tri godine života do 31.08.2022.g.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh”.

Roditelji primljene djece bit će obaviješteni o daljnjem tijeku upisa.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Sve obavijesti i  informacije u svezi prijava mogu se dobiti na telefon 043/232-153  svakog radnog dana u vremenu od 9.00-15.00 sati.

Upisi djece koja imaju prebivalište na području drugih općina, upisati će se na temelju svega navedenog u slučaju da nisu popunjeni svi smještajni kapaciteti s djecom roditelja/skrbnika s područja Grada Bjelovara.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o javnoj objavi upisa za pedagošku  2022./2023.g.

                                                                       Predsjednik upravnog vijeća:

 
 
  Vijesti - Sve