20. 08. 2021 - 12:00

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

BOGOSLAVA ŠULEKA 10

43000 BJELOVAR

 

KLASA: 112-01/21-02/08

URBROJ: 2103/01-18-02-21-01

Bjelovar,20.08.2021.

 

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07,94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Osmijeh, objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

SPREMAČ/ICA    -  na neodređeno puno radno vrijeme -  povećani opseg posla – 1 izvršitelj

Uvjeti za radno mjesto spremač/ice su: - osnovna škola -  članak 8. stavak 1. točka 9.  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”, broj 133/97) 

      Uz prijavu treba priložiti:

životopis;

presliku dokaza o  stručnoj spremi  svjedodžba  o završenoj osnovnoj školi

elektronički zapis od HZMO

uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

presliku uvjerenja o državljanstvu

 

Potrebna vozačka dozvola B kategorija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića), na adresu  Dječji vrtić Osmijeh,Jakova Gotovca 22,Bjelovar.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
 

 
 
  Vijesti - Sve