09. 03. 2020 - 7:27

DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH“

BOGOSLAVA ŠULEKA 10

43000 BJELOVAR

Tel./fax: 043/492-123

e-mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

                                                            RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

 Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete

 za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i     obrazovanju,

 ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

životopis,

presliku diplome,

presliku osobne iskaznice,

dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a

dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18. 12. 1997. godine,

izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od _6 mjeseci _od objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od 6 mjeseci _od  objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od _6 mjeseci od  objave natječaja 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Osmijeh“Jakova Gotovca 22, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Javnom glasilu,HZZZ i Web stranici vrtića s naznakom: ”Natječaj za ravnatelja”.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

KLASA:112-01/20-02/01

URBROJ: 2103/01-18-02-20-01

U Bjelovaru, 09.03.2020.

 

                                                                                                                          Predsjednik

                                                                                                                      Upravnog vijeća,Daniela Binički

_____________________________

 
 
  Vijesti - Sve