25. 10. 2019 - 7:15

DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“

BOGOSLAVA ŠULEKA 10

43 000 BJELOVAR

KLASA:112-01/19-02/03

URBROJ:2103/01-18-01-19-01

BJELOVAR.23.10.2019.g.

 

Temeljem članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13),Upravno vijeće Dječjeg vrtića  „Osmijeh“,  Bjelovar  objavljuje

 

N A T J E Č A  J

za prijem  na radno mjesto

 

LOGOPED - određeno nepuno radno vrijeme – 3 sata tjedno –

 

Uz prijavu treba priložiti:

životopis;

presliku dokaza o  stručnoj spremi;

dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka

HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;

uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju;

presliku domovnice.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave. Prijave na natječaj  u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dostaviti na adresu: Dječji vrtić  „Osmijeh“ Jakova Gotovca 22, 43 000 Bjelovar.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.


 

 
 
  Vijesti - Sve