14. 04. 2021 - 12:41

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN; broj:10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Osmijeh,  raspisuje

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 30.04.2021.godine rad na projektu "Vrtići po želji roditelja", prijavljenog na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "Vrtići za skladniji život" objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

 

 Produljeni boravak - u trajanju  do 30.04.2021., za vrijeme trajanja projekta „Vrtići po želji roditelja“

 

                              1 odgojitelj/ica , pola radnog vremena - 20 sati tjedno

 

UVJETI za odgojitelja/ ice - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij

predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u

skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički

studij predškolskog odgoja - položen stručni ispit - zdravstvena sposobnost potrebna za

obavljanje poslova - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis,

potvrdu o državljanstvu

Uvjeti: Pored općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 24. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8.

Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih

djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

 

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv  ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),

 -  elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj

dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog

rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu

Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o

dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

 

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.

 Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića na adresu: Dječji vrtić Osmijeh, Bogoslova Šuleka 10, Bjelovar s naznakom: ;Natječaj za u sklopu projekta „ Vrtić po želji roditelja“ i navesti za odgojitelja,kuhara, ili spremačicu

 

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

 

 

 

KLASA: 112-01/21-02/05

URBROJ: 2103/01-18-02-21-01

Bjelovar,13.04.2021.g.

 
 
  Vijesti - Sve