25. 03. 2022 - 12:04

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

BOGOSLAVA ŠULEKA 10

43000 BJELOVAR

 

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2103/01-18-02-22-01

Bjelovar, 25.03.2022.

 

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Osmijeh, objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 

SPREMAČ/ICA    -  na neodređeno puno radno vrijeme 1  izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto spremač/ice su: - osnovna škola -  članak 8. stavak 1. točka 9.  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”, broj 133/97) 

      Uz prijavu treba priložiti:

životopis;

presliku dokaza o  školskoj  spremi – NSS ;

elektronički zapis od HZMO;

uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

presliku dokaza o državljanstvu ;

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (''Narodne novine'', br.  84/21.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (''Narodne novine'', br.  84/21.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića), na adresu  Dječji vrtić Osmijeh, Jakova Gotovca 22., Bjelovar.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 
 
  Vijesti - Sve