23. 10. 2019 - 1:33

DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“

BOGOSLAVA ŠULEKA 10

BJELOVAR 43000

 

KLASA:112-01/19-02/04

URBROJ:2103/01-18-02-19-01

U Bjelovaru,23.10.2019.g.

 

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Osmijeh , objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 

1.SPREMAČ/ICA    -  na nedređeno nepuno radno vrijeme   1 izvršitelj/ica

2.ODGAJATELJ -        na neodređeno nepuno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto spremač/ice su: - osnovna i srednja škola -  članak 8. stavak 1. točka 9.  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”, broj 133/97) 

  1.SPREMAČ/ICA

    Uz prijavu treba priložiti:

životopis;

presliku dokaza o  školskoj spremi  ;

elektronički zapis od HZMO

uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

2.UVJETI za odgojitelja/ ice - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij

predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u

skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički

studij predškolskog odgoja - položen stručni ispit - zdravstvena sposobnost potrebna za

obavljanje poslova - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis,

domovnicu

Uvjeti: Pored općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 24. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8.                 

Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih

djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu),

dokaz o položenom stručnom ispitu (samo za odgojitelja/icu  djece predškolske dobi),

svi kandidati

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv  ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),

 -  elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.

 Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića), na adresu  Dječji vrtić Osmijeh, ili e- mail djecjivrticosmijehbj@gmail.com

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

NATJEČAJ - ODGOJITELJ, SPREMAČICA
 
 
  Vijesti - Sve