21. 09. 2023 - 11:42

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

BOGOSLAVA ŠULEKA 10

43000 BJELOVAR

 

KLASA: 112-02/22-01/12

URBROJ: 2103/01-18-02-22-01

Bjelovar,20.09.2023.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13i 57/22) i članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Osmijeh , Upravno vijeće raspisuje

 

NATJEČAJ

za obavljanje poslova

 

LOGOPED - M/Ž – 1 izvršitelj/ica  na određeno nepuno radno vrijeme od 3 sata tjedno

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO: Prema odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. 94/13,98/19 i 57/22), članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 133/97.), te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Osmijeh.

 

Na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavanju propisane uvjete.

 


UZ PRIJAVU  JE POTREBNO DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKAZE U PRESLICI:

 

a) životopis

b) dokaz o potrebnoj razini obrazovanja

c) dokaz  državljanstvu 

d) dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - ne starije od dana objave natječaja

e) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) - ne starije od dana objave natječaja

 

Kandidat  koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati, kao niti prijave pristigle elektronskim putem. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i dostavljene u natječajnom roku, te koja je vlastoručno potpisana.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti  pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

 

Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku  predmetnog  natječaja.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te  oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića  Osmijeh dana  21.09.2023. i traje do 29.09.2023. godine.

 

Prijave s naznakom »Za natječaj-logoped» dostaviti putem pošte  ili osobno na adresu Dječji vrtić Osmijeh, Jakova Gotovca 22, Bjelovar

O ishodu natječaja kandidati /kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 
 
  Vijesti - Sve