08. 04. 2019 - 12:08

NATJEČAJ KUHARICA
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN; broj:10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Osmijeh,  raspisuje
Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 24 mjeseca rad na projektu "Vrtići po želji roditelja", prijavljenog na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "Vrtići za skladniji život" objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

1.    Poslijepodnevni rad u trajanju 24 mjeseca ( za vrijeme trajanja projekta)

                             2 - kuhara/ice -pola radnog vremena                         
UVJETI za kuhara/icu
 SSS kuhar/ica
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
životopis,
domovnicu
Uvjeti: Pored općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 24. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8.
Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).
dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu),
dokaz o položenom stručnom ispitu (samo za odgojitelja/icu  djece predškolske dobi),
svi kandidati
 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv  ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),
 -  elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj
dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog
rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu
Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o
dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.
 Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića na adresu: Dječji vrtić Osmijeh, Bogoslova Šuleka 10, Bjelovar s naznakom: ;Natječaj za u sklopu projekta „ Vrtić po želji roditelja“ i navesti za odgojitelja,kuhara, ili spremačicu
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.
KLASA: 112-01/19-02/02
URBROJ: 2103/01-18-02-19-01
Bjelovar,08.04.2019.g.

NATJEČAJ KUHARICA
 
 
  Vijesti - Sve