15. 01. 2021 - 2:12

DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH“

BOGOSLAVA ŠULEKA 10

43000 BJELOVAR

Tel./fax: 043/492-123

e-mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com

 

Klasa: 034-01/21-01-01

Ur.broj: 2103/01-18-02-21-01

Bjelovar, 15.01.2021.

 

Temeljem ugovora o sufinanciranju Dječjeg vrtića Osmijeh KLASA: 601-01/20-01/26, UR.BROJ:2103/01-07/3-20-3 od 28.prosinca 2020. godine  između ugovornih strana Grada Bjelovara te Dječjeg vrtića Osmijeh, Upravno vijeće  objavljuje

                                                                                   Javni poziv za prijavu za ostvarivanje prava na mjeru

„Sufinanciranje trećeg i svakog slijedećeg djeteta u vrtiću“ - Grad Bjelovar će preuzeti plaćanje u cijelosti, ako je prvo i drugo dijete polaznik osnovne škole,

 

Roditelj/skrbnici s više djece u vrtiću ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa, a Grad Bjelovar će za treće i svako slijedeće dijete u vrtiću preuzeti plaćanje u cijelosti, ako je prvo i drugo dijete polaznik osnovne škole.

Uvjete i načine sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa provoditi će se temeljem mjerila koja donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh

Ovaj poziv vrijedi samo za određeno vrijeme od 1.veljače do 31. prosinca 2021. godine.

Mjera se odnosi na trenutne polaznike Dječjeg vrtića Osmijeh.

Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje mjere možete preuzeti u vrtiću  i  uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

- Rodne listove djece

- Kopija osobnih iskaznica roditelja/potvrda boravišta

- Potvrda o upisu tekuće školske godine 2020./2021. za djecu koja su polaznici osnovne škole

 

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se do 29.01.2021. godine na adresu: Dječji vrtić Osmijeh, Jakova Gotovca 22, 43000 Bjelovar  ili e-mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com ili osobno.

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 
 
  Vijesti - Sve