26. 04. 2021 - 11:36

DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH“

BOGOSLAVA ŠULEKA 10

43000 BJELOVAR

Tel./fax: 043/492-123

e-mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com

 

KLASA:112-01/21-02/01

URBROJ:2103/01-18-01-21-01

Bjelovar,23.04.2021.g

 

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) te na temelju članka  11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh” Upravno vijeće Dječjeg vrtića  “Osmijeh” objavljuje    

 

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZA NOVU PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU U REDOVITI PROGRAM 10-SATNI PROGRAM RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
 

Zahtjevi za upis primat će se od  03.05.godine do zaključno  18.05.2021. godine putem

aplikacije  „e-prijave za dječje vrtiće grada Bjelovara“ koja je dostupna na linku:

 

https://eobrasci.bjelovar.hr/App/

 

(korisničke upute  za proces e- prijave nalaze se ispod Javne objave upisa na stranici vrtića)

 

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga  koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara  za djecu koja navršavaju:
za jaslice- (cjelodnevni  10-satni program) jednu godinu života do 31.08. 2021. g.
za vrtić-(cjelodnevni  10-satni program) tri godine života do 31.08.2021.g.
 

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh”.
 

Objava primljene djece putem šifre dobivena prilikom prijave,  bit će  1.06.2021.

 

Roditelji primljene djece bit će obaviješteni o daljnjem tijeku upisa.
 

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
 

Sve obavijesti i  informacije u svezi prijava mogu se dobiti na telefon 043/232-153  svakog radnog dana u vremenu od 9.00-15.00 sati od ravnateljice ili psihologa.

Upisi djece koja imaju prebivalište na području drugih općina, upisati će se na temelju svega navedenog u slučaju da nisu popunjeni svi smještajni kapaciteti s djecom roditelja/skrbnika s područja Grada Bjelovara.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o javnoj objavi upisa za pedagošku  2021./2022.g.

                                                                       Predsjednik upravnog vijeća

 
 
  Vijesti - Sve