18. 06. 2020 - 2:22

DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH“

BOGOSLAVA ŠULEKA 10

43000 BJELOVAR

Tel./fax: 043/492-123

e-mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com

 

KLASA:112-01/20-02/01

URBROJ:2103/01-18-01-20-01

Bjelovar,19.06.2020.g

 

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) te na temelju članka  11.Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh” Upravno vijeće Dječjeg vrtića  “Osmijeh” objavljuje    

 

                  JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU U CJELODNEVNI REDOVITI PROGRAM

Zahtjevi za upis primat će se od  19.06.2020.godine do zaključno  29.06.2020.godine u prostorijama Dječjeg vrtića “Osmijeh”na adresi Jakova Gotovca 22, svakog radnog dana(osim subote) u vremenu

od 9,00 do 14,00 sati.


Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga  koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara  za djecu koja navršavaju:
za jaslice- (cjelodnevni  10-satni program) jednu godinu života do 31.08. 2020. g.
 za vrtić-(cjelodnevni  10-satni program) tri godine života do 31.08.2020.g.
 

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Osmijeh”.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se  osobno u objektu u Ulici Jakova Gotovca 22,Bjelovar” ili na web stranici  www.djecjivrtic-osmijeh.hr.
 

Zbog epidemioloških uvjeta Dječji vrtić “Osmijeh”,obavijestit će sve one podnositelje zahtjeva čija su djeca primljena u pedagošku 2020/2021.godinu do 01.07.2020.
 

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
 

Sve obavijesti i  informacije u svezi upisa  rezultata upisa mogu se dobiti na telefon

043/232-153  svakog radnog dana u vremenu od 9.00-15.00 sati od ravnateljice ili psihologa.

Upisi djece koja imaju prebivalište na području drugih općina, upisati će se na temelju svega navedenog u slučaju da nisu popunjeni svi smještajni kapaciteti sa djecom roditelja/skrbnika.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o javnoj objavi upisa za pedagošku  2020./2021.g.

 
 
  Vijesti - Sve