18. 03. 2019 - 12:04

 
DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR
Tel./fax: 043/492-123
e-mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com      

KLASA:112-01/19-02/01
URBROJ:2103/01-18-01-19-01
Bjelovar,18.03.2019.g

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) te na temelju članka  11.Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh” Upravno vijeće Dječjeg vrtića  “Osmijeh” objavljuje     

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU U CJELODNEVNI REDOVITI PROGRAM

Zahtjevi za upis primat će se od  18.03.2019.godine do zaključno  01.04.2019.godine u prostorijama Dječjeg vrtića “ Osmijeh”, svakog radnog dana (osim subote) u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga  koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara  za djecu koja navršavaju:
za jaslice- (cjelodnevni  10-satni program) jednu godinu života do 31.08. 2019. g.
 za vrtić-(cjelodnevni  10-satni program) tri godine života do 31.08.2019.g.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh”
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se  osobno u matičnom objektu Dječjeg vrtića “Osmijeh , Bogoslava Šuleka 10,Bjelovar” ili na web stranici  www.djecjivrtic-osmijeh.hr.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa.

Odluka o upisu  i rezultati upisa biti će objavljena na oglasnoj  ploči matičnog objekta vrtića  u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:
Dječji vrtić “Osmijeh” Bogoslava Šuleka 10,43000 Bjelovar.

Sve obavijesti i  informacije u svezi upisa  rezultata upisa mogu se dobiti na telefon
043/492-123 svakog radnog dana u vremenu od 9.00-15.00 sati od ravnateljice ili psihologa.
Upisi djece koja imaju prebivalište na području drugih općina, upisati će se na temelju svega navedenog u slučaju da nisu popunjeni svi smještajni kapaciteti sa djecom roditelja/skrbnika.
Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o javnoj objavi upisa za pedagošku  2019./2020.g.

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU
 
 
  Vijesti - Sve